Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Nieruchomości » Pozostałe »OGŁOSZENIE

NIEAKTUALNE

Ogłoszenie o aukcji

Cena: 235219 zł , Dodano: 27 Lipca
Ogłoszenie o aukcji

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Kochana – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 269/20, ogłasza aukcję ustną, ograniczoną, na sprzedaż, wchodzącego w skład masy upadłości, gospodarstwa rolnego składającego się z następujących nieruchomości:
1. nieruchomość gruntowa składająca się z, położonych w Grębowie, działek ewidencyjnych o numerach: 5860, 1110, 5216, 5766, 5967/2 i 7564, o łącznej powierzchni 1,07 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00026990/5,
2. nieruchomości gruntowa składająca się z, położonej w Grębowie, działki ewidencyjnej o numerze: 5294, o powierzchni 0,34 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00022306/6,
3. nieruchomości gruntowa składająca się z, położonej w Grębowie, działki ewidencyjnej o numerze: 6405, o powierzchni 0,22 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00021486/4,
wraz z wchodzącym w skład masy upadłości wyposażeniem domowym.

Warunki aukcji

1. Organizatorem aukcji jest Syndyk Masy Upadłości Waldemara Kochana.
2. W aukcji może wziąć udział ograniczony kręgu podmiotów, tj. podmioty spełniające wymogi, o których mowa w art. 2a ust. 1 - 2 i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020 r., poz. 1655 ze zm.), lub w art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020 r., poz. 1655 ze zm.),
3. Przedmiotem aukcji jest, wchodzące w skład Masy Upadłości Waldemara Kochana, gospodarstwo rolne składające się z następujących nieruchomości:
1) nieruchomość gruntowa składająca się z, położonych w Grębowie, działek ewidencyjnych o numerach: 5860, 1110, 5216, 5766, 5967/2 i 7564, o łącznej powierzchni 1,07 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00026990/5,
2) nieruchomości gruntowa składająca się z, położonej w Grębowie, działki ewidencyjnej o numerze: 5294, o powierzchni 0,34 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00022306/6,
3) nieruchomości gruntowa składająca się z, położonej w Grębowie, działki ewidencyjnej o numerze: 6405, o powierzchni 0,22 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00021486/4,
oraz, wchodzące w skład Masy Upadłości Waldemara Kochana, wyposażenie domowe obejmujące następujące ruchomości:
1) zestaw mebli kuchennych,
2) szafka narożna,
3) kuchenka gazowa MASTERCOOK Elegance,
4) chłodziarko-zamrażarka WHIRLPOOL SPRANDI,
5) stół kuchenny z ławą narożną,
6) komoda,
7) nakastliki (2 szt.),
8) szafka pod telewizor,
9) telewizor Grundig kineskopowy, przekątna ekranu 28 cali,
10) szafa wąska,
11) segment meblowy pokojowy 3-częściowy,
12) fotele tapicerowane gięte (2 szt.),
13) sofa narożna,
14) segment meblowy pokojowy 4-częściowy,
15) ławostół,
16) biurko komputerowe narożne,
17) wersalka standardowa,
18) przedpokój z szafką i lustrem-garderoba z wieszakami, lustro, szafki dolne,
19) pralka Indesit,
20) zamrażarka, marka SILTAL,
21) łóżko podwójne drewniane z drewna sosnowego.
4. Ceną wywoławczą przedmiotu aukcji jest kwota 235 219 zł. (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych), która stanowi 100% wartości przedmiotu aukcji wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
5. Aukcja odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Kancelarii Syndyka pod adresem: Al. Jana Pawła II 25/217, 37-450 Stalowa Wola. W celu zapewnienia transparentności aukcji, z przebiegu aukcji zostanie sporządzony pisemny protokół zaś sam przebieg aukcji zostanie zarejestrowany w formie elektronicznego zapisu obrazu i dźwięku.
6. Zgłaszający udział w aukcji mają możliwość dokonania wizji lokalnej przedmiotu aukcji, w dniach 4-5 sierpnia 2021 r. w godzinach 1530 – 1800.
7. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji zawiera operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka pod adresem: Al. Jana Pawła II 25/217, 37-450 Stalowa Wola, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wglądu.
8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:
1) wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji, tj. kwoty 23 521,90 zł., którą należy wnieść najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2021 r. na rachunek bankowy właściwy do obsługi postępowania upadłościowego:

74 9430 0006 0053 0305 3000 0001 0034 5773
Waldemar Stanisław Kochan - w upadłości konsumenckiej

przy czym za wadium wniesione w terminie uznane będą wyłącznie wpłaty, które zostaną zarachowane na wyżej wymienionym rachunku bankowym właściwym do obsługi postępowania upadłościowego najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2021 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium – aukcja w dniu 11.08.2021 r.” oraz podać imię i nazwisko albo nazwę przystępującego do aukcji. Wpłaty nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będą uznane za skutecznie wniesione wadium, co będzie oznaczało brak możliwości wzięcia udziału w aukcji;
2) złożenie, przez zgłaszającego udział w aukcji, w Kancelarii Syndyka pod adresem: Al. Jana Pawła II 25/217, 37-450 Stalowa Wola, w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 2000 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w aukcji wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez zgłaszającego udział w aukcji statusu rolnika indywidualnego, tj. spełnienie przez zgłaszającego udział w aukcji wymogów, o których mowa w art. 2a ust. 1 - 2 i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020 r., poz. 1655 ze zm.), lub posiadanie przez zgłaszającego udział w aukcji statusu podmiotu wymienionego w art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020 r., poz. 1655 ze zm.),
3) złożenie, przez zgłaszającego udział w aukcji, w Kancelarii Syndyka pod adresem: Al. Jana Pawła II 25/217, 37-450 Stalowa Wola, w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 2000 pisemnych oświadczeń, że:
a) w stosunku zgłaszającego udział w aukcji nie zachodzą przyczyny, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.), wyłączające możliwość nabycia przez zgłaszającego udział w aukcji rzeczy lub praw w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do Upadłego Waldemara Kochana,
b) zgłaszający udział w aukcji zapoznał się ze stanami: prawnym i technicznym przedmiotu aukcji i akceptuje je bez zastrzeżeń;
c) w przypadku wygrania aukcji przez zgłaszającego udział w aukcji, zgłaszający udział w aukcji zobowiązuje się do uiszczenia zaoferowanej ceny, a także do pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotu aukcji, w tym wszystkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
d) zgłaszający udział w aukcji zapoznał się z warunkami aukcji i akceptuje je bez zastrzeżeń;
e) zgłaszający udział w aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na utrwalanie przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
f) zgłaszający udział w aukcji został pouczony przez Syndyka o przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020 r., poz. 1655 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.), a także, że zrozumiał ich treść oraz nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek uwag ani zastrzeżeń,
9. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników aukcji, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę, co najmniej równą cenie wywoławczej.
10. Uczestnik aukcji zobowiązany jest przed otwarciem aukcji okazać organizatorowi aukcji dowód tożsamości.
11. W aukcji mogą brać udział jedynie Syndyk, osoby przybrane do pomocy przez Syndyka oraz licytanci.
12. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) lub jej wielokrotność. W przypadku wygrania aukcji uczestnika aukcji, uczestnik aukcji zobowiązany jest do uiszczenia zaoferowanej ceny, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium, najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2021 r.
13. Jeżeli uczestnik aukcji, który wygra aukcję nie uiści pełnej ceny sprzedaży we wskazanym wyżej terminie będzie to oznaczało trwałą przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży na skutek okoliczności leżących po stronie tego uczestnika aukcji, a wpłacone przez niego wadium będzie podlegało przepadkowi na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości.
14. Umowa sprzedaży przedmiotu aukcji nastąpi w formie aktu notarialnego, która zostanie zawarta po uiszczeniu ceny sprzedaży oraz po wyborze przez Strony osoby notariusza i ustaleniu dogodnego dla Stron terminu zawarcia umowy, lecz nie później niż w terminie 31 sierpnia 2021 r. Odmowa przystąpienia przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie utratą wpłaconego przez niego wadium.
15. Wadium złożone przez uczestnika aukcji, którego oferta nie zostanie wybrana, będzie zwrócone w wartości nominalnej na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata wadium, w terminie 3 dni od zakończenia aukcji, bądź stwierdzenia jej bezskuteczności, jej odwołania lub unieważnienia.
16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków aukcji oraz odwołania aukcji na każdym etapie jej przeprowadzenia bez podania przyczyn.
Skontaktuj się:
664138830
kancelaria@grzegorzkolasa.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Nieruchomości » Pozostałe »