NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Opinie »
Nowy Temat Odpowiedz
« 1 2 3
Zamykanie kosciolow , zamykanie kosciolow
Posty: 1237
Dołączył: 12 Paź 2009r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 14 Kwie 2020r. 23:14  
Cytuj
Hammurabi .....ty chyba Pismo Święte Z Torą pomylileś
Wiedzy nie masz żadnej i zapewne pisząc tu swoje wywody korzystasz z jakiegos forum dla w wojujących ateistów ale nawet z tego nie potrafisz korzystać bo bredzisz od rzeczy

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 14 Kwie 2020r. 23:14  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 916
Dołączył: 9 Sty 2011r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 15 Kwie 2020r. 00:21  
Cytuj
Spis dogmatów i zarządzeń Kościoła katolickiego Definicja dogmatu wg I Soboru Watykańskiego z Konstytucji „Dei Filius”: Wiarą boską i katolicką (fide divina et catholica) należy wierzyć w to wszystko, co zawiera się w słowie Bożym spisanym lub przekazanym i jest do wierzenia przedkładane przez Kościół - albo uroczystym orzeczeniem, albo zwyczajnym i powszechnym nauczaniem - jako objawione przez Boga.

325 – O Trójcy Świętej Dogmat, który twierdzi, iż Jezus jest współistotny (ομοούσιος) Ojcu. Ogłoszony na Soborze Nicejskim pod przewodnictwem cesarza Konstantyna (uczestnikami było ok. 250-300 biskupów ). Dogmat został potwierdzony Dekretem Soboru Konstantynopolskiego II w 381 roku.

325 – Zmiana daty Wielkanocy Podczas Soboru Nicejskiego zmieniono datę obchodzenia Wielkanocy z dnia 14 Nisan na pierwszą niedzielę po 14 Nisan.

431 – O Bożym Macierzyństwie Maryi Ogłoszony na Synodzie w Efezie (Sobór Efeski) w 431 r. n.e. dogmat o nadaniu Maryi tytułu Bogarodzicy (Θεοτόκος). Dogmat został wprowadzony przez Cyryla, patriarchy Aleksandrii przy wyraźnym sprzeciwie Nestoriusza, patriarchy Konstantynopola. W wyniku sporu doszło do dwuletniej schizmy. W roku 433 cesarz poparł Cyryla i uznał ekskomunikę Nestoriusza. Dogmat został potwierdzony przez Piusa XI w encyklice „Lux Veritas; O macierzyństwie NMP”, Rzym 25.XII 1931.

543 – O karze wiecznej (piekle) Ogłoszony przez Sobór Konstantynopolitański II.

553 – Potępienie teorii o preegzystencji dusz Ogłoszono na Soborze Konstantynopolitańskim II dnia 3 maja 553 roku (przeciw teorii Orygenesa).

649 – O Maryi zawsze Dziewicy Ogłoszony przez papieża Marcina I na Synodzie Laterańskim w Rzymie w 649 r. Potwierdzony dekretem Soboru Trydenckiego w 1555 roku oraz przez Katechizm Kościoła Katolickiego punkty:
496-511.

787 – O Bożym wcieleniu Ogłoszony na Siódmym Soborze Powszechnym w Nicei w 787 roku.

1215 – O Transsubstancjacji Papież Innocenty III wydaje dekret o tym, że Chrystus jest obecny w Eucharystii realnie pod postacią chleba i wina przez przeistoczenie: „Kan. 1. Jeśli ktoś przeczy temu, że w Najśw.
Sakramencie Eucharystii zawarte są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus, i twierdzi, że tam jest tylko jako w znaku, obrazie lub poprzez swoją moc - niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych”.

1215 – Zobowiązanie władz świeckich do zwalczania herezji Ogłoszone przez Innocentego III na Soborze Laterańskim IV.

1215 – O oznaczaniu żydów i muzułmanów Ogłoszone przez Innocentego III na Soborze Laterańskim IV. Żydzi i muzułmanie, mieszkający wśród chrześcijan, zobowiązani zostali do noszenia wyróżniających ich oznak (żółte naszywki i żółte czapki).

1215 – O zakazie praktyk chirurgicznych Ogłoszone przez Innocentego III na Soborze Laterańskim IV; chirurgia została wykluczona z obrębu medycyny i zakazana.

1252 – O torturach i głodzeniu heretyków Zgoda na stosowanie wobec heretyków tortur i głodzenia; zawarta w bulli „Ad extirpanda”.

1302 – Poza Kościołem nie ma zbawienia Bonifacy VIII ogłosił dnia 18 listopada 1302 bullę „Unam Sanctam”, w które zawarte jest twierdzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia: „(...) Wiara nas składnia do utrzymywania i wyznawania, że jest jeden Kościół, święty, katolicki i apostolski. My w niego wierzymy mocno i tę wiarę bez zastrzeżenia wyznajemy. Poza nim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów (…) Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia”.

1414 – Wyłączenie wina z komunii świętej Podjęte na Soborze w Konstancji.

1439-1443 – O Czyśćcu Nieformalnie koncepcja rozwinięta w VI wieku, oficjalnie przyjęta na Soborze Florenckim w 1439-1443 oraz na Soborze Trydenckim dnia 4 grudnia 1563 (zapoczątkował kontrreformację).

1441 – Zakaz świętowania soboty Podjęte na Soborze Florenckim.

1513 – O nieśmiertelności duszy Ogłoszona na Soborze Laterańskim V w 1513 roku bulla papieska Leona X „Apostolici regiminis” (VIII sesja Soboru). Greccy „Ojcowie Kościoła” jak Justyn (100-165 n.e.) i Ireneusz (140-202 n.e.) twierdzili, że dusza jest śmiertelna, a Tertulian (155-220 n.e.) sądził wręcz, że jest tożsama z ciałem.

1513 – Zakaz druku książek bez zezwolenia Papież Leon IX na Soborze Laterańskim V wydał dekret zakazujący wydawania książek bez zezwolenia władzy duchownej swojej diecezji pod karą ekskomuniki.

1545–1563 – O rycie Mszy Świętej Podczas Soboru Trydenckiego orzeczono, że Msza Święta powinna być odprawiana po łacinie w niezmienionej formie, po wsze czasy (tzw. ryt trydencki). Papież Pius V wydaje 12 lipca 1570 roku konstytucję apostolską „Quo Primum”, w której pisze: „Przez niniejszy nasz dekret, który ma być ważny nieskończenie, określamy i rozkazujemy, że nic nie może być dodane, ominięte lub zmienione w tym Mszale. Szczególnie ostrzegamy wszelkie osoby będące u władzy w Kościele, jakiejkolwiek godności czy rangi, nie wyłączając Kardynałów, im polecając jako sprawę ścisłego posłuszeństwa, nigdy nie używać lub też zezwalać, na jakiekolwiek ceremonie lub modlitwy mszalne inne niż te zawarte w tym Mszale ustanowionym przez Sobór Trydencki i zawierającym wszystko, co jest potrzebne dla zachowania czystego i powszechnie jednolitego sposobu oddawania czci Panu Bogu. W żadnym czasie w przyszłości nie może ksiądz, czy to świecki czy zakonny, być zmuszony do innego odprawiania Mszy. I żeby wykluczyć raz na zawsze wszelkie skrupuły i obawy kościelnych kar czy cenzur, niniejszym stwierdzamy, że na mocy naszej apostolskiej władzy zarządzamy i określamy, że ten nasz obecny rozkaz i dekret jest nieodwołalny i wydany raz na zawsze i nie może być prawnie odwołany lub poprawiony w przyszłości. Jeżeli ktokolwiek mimo to ośmieliłby się spróbować działania sprzecznego z naszym powyższym rozkazem wydanym raz na zawsze, niech będzie mu wiadomo, że narazi się na gniew Wszechmogącego Boga i świętych Apostołów Piotra i Pawła”.
Od tego zakazu odszedł Paweł VI w konstytucji apostolskiej „Missale Romanum” z 1969 roku zezwalając na odprawianie mszy w językach narodowych, gdzie kapłan jest zwrócony przodem do wiernych (tzw. ryt rzymski). Papież Benedykt XVI pozostawia kapłanowi wybór, co do wyboru rytu.

1546 – O przyjęciu świętych ksiąg i Tradycji Dekret przyjęty 8 kwietnia 1546 roku na Soborze Trydenckim, na którym uznano Tradycję za równorzędne źródło wiary w stosunku do Biblii: „(...) prawda i zasady postępowania znajdują się w księga spisanych i tradycjach niepisanych, które Apostołowie otrzymali z ust samego Chrystusa lub sami pod natchnieniem Ducha Świętego przejęli i tak je przekazali niejako z rąk do rąk, aż do naszych czasów”.

1546 – O grzechu pierworodnym Ogłoszony przez Sobór Trydencki w 1546.

1559 – Utworzenie Indeksu Ksiąg Zakazanych Indeks (Index Librorum prohibitorum) został ostatecznie zatwierdzony przez papieża Piusa IV podczas Soboru Trydenckiego w latach 1562-1564.

1564 – Potępienie teorii predystynacji Podczas Soboru Trydenckiego potępiono kalwińską teorię predystynacji.

1791 – Potępienie rewolucyjnej Konstytucji Francuskiej Pius VI w liście z 10 marca 1791 roku pt. „Quod aliquantulum” skierowanego do francuskich biskupów potępia Konstytucję Francuską za wprowadzenie wolności religijnej: „Koniecznym skutkiem Konstytucji uchwalonej przez zgromadzenie jest unicestwienie religii katolickiej, a, wraz z nią, posłuszeństwa należnego królom. W tym celu ustanowiono, jako prawo człowieka w społeczeństwie, tę wolność absolutną, która nie tylko zapewnia prawo nieingerowania w czyjeś poglądy religijne, ale ponadto przyznaje swobodę bezkarnego myślenia, mówienia, pisania, a nawet drukowania w sprawach religijnych wszystkiego, co najbardziej nieskrępowana wyobraźnia może podsunąć. Skandaliczne prawo, które niemniej jednak zgromadzeniu wydawało się być skutkiem naturalnej równości i wolności wszystkich ludzi. Ale cóż może być bardziej bezsensownego, niż ustanowienie tej równości między ludźmi i tej nieskrępowanej wolności, która zdaje się hamować działanie rozumu, najcenniejszego daru natury danego człowiekowi, i jedynej rzeczy, która odróżnia go od zwierząt?”.

1846 – Potępienie idei rozdziału Kościoła od państwa Zawarty w encyklice „Mirari Vos”.

1854 - O Niepokalanym Poczęciu Maryi Dogmat ten (łac. Immaculata Conceptio Beatae Virginis Mariae) głosi, iż Maryja była wolna od grzechu pierworodnego już od chwili poczęcia dzięki cudownej łasce uświęcającej. Jako pierwszy twierdził tak Augustyn z Hippony podczas swojego sporu z pelagianami w dziele „O naturze i łasce” („De natura et gratia”, 36.42). Formalnie dogmat został ogłoszony przez papieża Piusa IX (Giovani Ferretti) dnia 8 grudnia 1854 roku w Konstytucji Apostolskiej „Ineffabilis Deus”: „...ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.
l
1864 – Potępienie rozdziału państwa od Kościoła i doktryn modernistycznych Ogłoszone przez Piusa IX w encyklice „Quanta cura”, dnia 8 grudnia 1864. Pisze w niej m.in.:
„ów zbawienny wpływ [...] Kościół katolicki z postanowienia i nakazu swego Boskiego Założyciela winien, bez żadnych przeszkód, wywierać aż do skończenia świata, tak na poszczególnych ludzi, jak też na narody, ludy i ich władców”. Dalej mówi: „szalonym pomysłem [jest], że wolność sumienia i kultu jest własnym prawem każdego człowieka, które powinno być ogłoszone i sformułowane w ustawie w każdym właściwie ukonstytuowanym społeczeństwie. A nadto że obywatele mają prawo do wolności w każdej dziedzinie życia, które nie może być ograniczane przez jakąkolwiek władzę, czy to świecką czy to kościelną. Dzięki temu prawu mogą oni swoje poglądy jawnie i publicznie głosić, zarówno poprzez ustne wypowiedzi jak też za pośrednictwem publikacji, czy w jakikolwiek inny sposób. […] A przeto wszystkie i każda z osobna przewrotną opinię i naukę oddzielnie wymieniając w tym Piśmie, Naszą powagą Apostolską je odrzucamy, piętnujemy i potępiamy, a chcemy oraz polecamy, by one przez wszystkich katolickiego Kościoła synów uznane były za odrzucone, napiętnowane i potępione.
[…] Nie przestawajcie też nigdy głosić wiernym, że wszelkie prawdziwe szczęście, jakie staje się udziałem ludzi, pochodzi z naszej wspaniałej religii i wywodzącej się od niej nauki oraz z praktykowania jej zasad. […] Nie omieszkajcie też nauczać, że władza królewska udzielona została nie tylko po to, aby władać nad światem, ale szczególnie po to, aby bronić Kościoła”.
Papież Pius IX załącza do encykliki dodatek „Syllabus Errorum”, w którym potępia 80 modernistycznych doktryn, m.in. panteizm (1); deizm (2); pogląd, że filozofia nie powinna opierać się o autorytety (10) i że powinna być oderwana od nadnaturalnego Objawienia (14, 57 ); swoboda w wyborze religii (15); pogląd, że inne religie także mogą być prawdziwe i prowadzić do zbawienia (16-18, 21); pogląg, że osoby duchowne mogą być sądzone przez władze świeckie (31); że szkoły publiczne powinny być kierowane wyłącznie przez władze świeckie (45); że królowie i książęta są wyłączeni spod jurysdykcji Kościoła (54); rozdział państwa od Kościoła (55); socjalizm, komunizm, tajne stowarzyszenia i towarzystwa biblijne (IV ); możliwość buntu wobec legalnej władzy (63); świeckie zaręczyny i świecki ślub (74).

1870 – O nieomylności papieża Ogłoszony na Soborze Watykańskim I w 18701, zapisany w Konstytucji Dogmatycznej „Pastor aeternus” (Konstytucja o Kościele Chrystusowym). Dogmat należy rozumieć jako bezbłędność w sprawach wiary i obyczajów, nie zaś w sprawach codziennych: „(...) Za zgodą świętego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra - tzn. gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności - dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie św. Piotra Apostoła posiada tę nieomylność, jaką Boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności.
Toteż takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła. Jeśli zaś ktoś, co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych”. Część biskupów nie przyjęła tego dogmatu, co doprowadziło dnia 17 kwietnia 1871 roku do ekskomuniki przywódcy opozycji tj. Johanna Döllingera i do powstania Kościoła starokatolickiego.

1950 - O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Dogmat dotyczy wniebowzięcia Maryi w ciele do Nieba (łac. Assumptio Beatae Mariae Virginis in coelum). Ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 w Konstytucji Apostolskiej „Munificentissimus Deus” („Najszczodrobliwszy Bóg”).

1950 – Potępienie poligeizmu Pius XII w encyklice „Humani Generis” potępił poligenizm. Zgodnie z encykliką musimy więc wierzyć, że cała ludzkość pochodzi od Adama i Ewy: „Jeśli zaś chodzi o inna hipotezę, mianowicie poligenizm, to synowie Kościoła wcale już nie mają podobnej wolności. Nie wolno bowiem wiernym przyjmować opinii, której zwolennicy twierdzą, że po Adamie istnieli na ziemi ludzie nie pochodzący od niego, jako prarodzica, drogą naturalnego rozmnażania się, lub że Adam oznacza pewną liczbę prarodziców. Okaże się bowiem całkiem niemożliwe, jakby się dało pogodzić taką teorię z nauką źródeł prawdy Objawionej i dokumentów Kościoła Nauczającego o grzechu pierworodnym, który pochodzi z grzechu rzeczywiście popełnionego przez jednego Adama i przeszczepiany rodzeniem na wszystkich jest zarazem wrodzonym grzechem własnym każdego człowieka”. Wcześniej tezę tę poparła Papieska Komisja Biblijna dnia 30 czerwca 1909 roku w dokumencie „Orzeczenie o historyczności trzech pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju”.

1968 – O zakazie stosowania antykoncepcji Papież Paweł VI ogłasza encyklikę „Humanae vitae” zakazującej używania prezerwatyw i innych środków antykoncepcyjnych. Dopuszczona jedynie jest wstrzemięźliwość i „kalendarzyk”.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2303
Dołączył: 5 Paź 2010r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 15 Kwie 2020r. 04:53  
Cytuj
@Madras
Dodaj,gdzie odbył się Sobór Nicejski I.Było ich dwa.Drugi w 787 r.

İznik (hist. Nicea, stgr. Νίκαια Nikaja, łac. Nicaea) – miasto w północno-zachodniej Turcji
Niektórzy mogą kojarzyć z Niceą we Francji.chytry

Był okres w historii kiedy faktycznie władzę sprawowali" papieżowie", przebywając na wygnaniu we Francji.placze

Awinion stał się miejscem pobytu papieży w 1309, kiedy zwiał tam papież Klemens V. Ich własnością(papieżów), miasto zostało dopiero w 1348, kiedy papieżu Klemens VI kupił je za 80 tys. złotych guldenów od królowej Joanny Neapolitańskiej. Kolejni papieżowie przebywali w Awinionie do 1377.Ale to już inna bajka i dlaczego musieli zwiać z Rzymu.good

Wszyscy papieżowie rezydujący w Awinionie byli narodowości francuskiej.
To taki dodatek do tej historii.

Sobór nicejski I,było to zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego, zwołane przez cesarza Konstantyna Wielkiego do Nicei w Bitynii, trwające od 19 do 25 lipca 325 roku.

PS.
1854 - O Niepokalanym Poczęciu Maryi Dogmat ten (łac. Immaculata Conceptio Beatae Virginis Mariae) głosi, iż Maryja była wolna od grzechu pierworodnego już od chwili poczęcia dzięki cudownej łasce uświęcającej.
Prawie 1900 lat-uwzględniając zmianę kalendarza,zajęło purpuratom ustalenie iz Maria,matka Jezusa, była niepokalanego poczęcia.
Wg mnie nalezy zapytać o jej matkę ,Annę,czy też była...zdegustowany

Jak oni to ustalili?mlotek
Ale w końcu, patrząc na"nauki" głoszone przez purpuratów i ich styl życia,wiem że na seksie znają się lepiej od lekarzy.potluczony

Jestem dumny z naszej historii. Teraźniejszości się wstydzę,a przyszłości boję.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 80
Dołączył: 14 Lut 2020r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 15 Kwie 2020r. 07:01  
Cytuj
CYTAT
@wasia-ua
Nigdzie nie napisałem,że porównuje ludzi do zwierząt.
Czasami ,takie porównanie człowieka do naszych"braci mniejszych"(cyt.Sw.Franciszek z Asyzu),byłoby dla nich obelżywe.

Żadne inne zwierzę, nie czerpie przyjemności z zabijania.
Owszem,zabija ale dla utrzymania terytorium,obrony siebie lub stada,zdobycia pokarmu lub kumulacji.

Człowiek to też zwierzę,co potwierdzi każdy biolog.Ssak z naczelnych.
Ciebie nigdy nie traktowałem "sctricte" jako zwierzęcia,ale mam nadzieje iż nie mylę się, zaliczając do "homo sapiens"?

Czasami spotykam się z "uczonymi w Piśmie'.Jakoś żaden nie przekonał mnie do tego co głosi.
Masz niepowtarzalna szansę, aby to zrobić.Wszak w Niebie będzie większa radość ze mnie jednego, nawróconego,niż ze stu wierzących(w tym Ciebie).

"Słowo Boże".
Chciałbym usłyszeć je,a nie o nim czytać,kiedy to skrybą jest człowiek,a interpretuje je inny,czyli kapłan.

"Księga Rodzaju"-Stary Testament.
"...1.1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. 4 Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą..."

"...Bóg widząc,że światłość jest dobra,oddzielił ją od ciemności..."
Nie wiedział,ze jest dobra, dopóki jej nie zobaczył?Typowa,ludzka cecha.Gdybym zobaczył po raz pierwszy światłość,też powiedziałbym że jest dobra.zdegustowany
Przy czym nie porównuję się do Stwórcy, tylko zrobiłbym tak .jako człowiek.

Przeczytaj Księgę Ezechiela.
O czym tam prorok pisze?chytry
Czekam na odpowiedz.umiech

Będzie ciekawa dyskusja.ok

https://demot(...)eznie-od


26 3A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
W porownaniu do zwierzad Bog dal nam dar wybierania miedzy dobrem i zlem
oraz jego odrozniania . Jest tez napisane, ze za wszystko bedziemy rozliczeni jako ludzie ale niema slowa o rozliczaniu zwierzat - czyli sa to istoty o ktore powinnismy dbac jak dobry gospodarz ale tez by nam sluzyly.

Nie chce Ci przekonywac do niczego bo to nie moje zadanie ale mozemy podyskutowac jak normalni ludzie , gdzie przedstawimy swoje punky widzenia na pewne kwestie.

Ogolnie jest pare takich sytuacji , gdzie Bog jest przedstawiony prawie jak smiertelnik. Tylko jak wezmiesz pod uwage jak powstawaly pierwsze ksiegi i kto je pisal to mozna sie domyslec dlaczego byly tak pisane. Byly to czasy prostych ludzi , gdzie przekaz musial byc jak najprostrzy. Czytajac dalsze czesci Bibli , gdzie cywilizacja sie rozwijala widac wyraznie , ze Stworca jest osoba boska.

Ostania analize to moze podam Ci jak to przeczytam co o tym mysle.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 80
Dołączył: 14 Lut 2020r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 15 Kwie 2020r. 19:52  
Cytuj
Przeczytaj Księgę Ezechiela.
O czym tam prorok pisze?chytry
Czekam na odpowiedz.umiech

Jusek - ogolnie napewno dobre pytanie bylo by to skierowane do osob, ktore siedza juz dlugo w rozpracowywaniu niektorych aspektow Biblii. Akurat ten fragment Pisma Swietego , czyli ksiegi Ezechiela ma wiele interpretacji , ktore nie przecza sobie. Sam Ezechiel byl uwazany za jednego z najwazniejszych prorokow i jego wizje czesto byly nie do zrozumienia przez innych kaplanow. Dopiero wiecej swiatla na to rzuca apokalipsa sw. Jana
Jedne z interpretacji , ktore moga pokazywac conoznaczaja wizje.

Symbole Ewangelistów: wół, lew, orzeł, człowiek, mają swoje źródło w czterech istot żyjących, o których mowa w wizji Ezechiela (1,1—14) i w apokaliptycznym widzeniu św. Jana (Ap 4,6—8). Jednakże początków i analogii do tych symboli należy szukać tysiące lat przed Chrystusem, w obrazie świata starożytnych Babilończyków. Wyobrażali oni sobie niebieską drogę, po której wędrują planety, jako ląd stały, podobny do grobli otaczającej ocean niebieski i zamieszkany przez wielkich bogów, w tę drogę wmontowany jest „zodiak”, którego najważniejszymi punktami są cztery strony świata, „mianowicie konstelacja Byka, Lwa, Orła i Człowieka (Wodnika);[Asyryjscy bogowie astralni czterech stron świata to Marduk (skrzydlaty byk), Tergal (skrzydlaty lew), Nimurta (orzeł)]. Orła wybrano w miejsce Skorpiona, który ma znaczenie negatywne. Te konstelacje gwiazd uważa się za potężne istoty boskie, strzegące czterech głównych stron świata i zarazem odpowiadające położeniu słońca w danym okresie i czterem porom roku; Byk odpowiada wiośnie. Lew — latu. Orzeł — jesieni, Człowiek zimie.
Te cztery istoty żyjące łączą w sobie symbole najwyższych sił natury i życia. Każde z trzech zwierząt ucieleśnia szczególny typ siły fizycznej: w lwie jest ona potężna, ognista i nieujarzmiona, w wole — odporna i wytrwała w orle wyraża się zwłaszcza w ostrości wzroku, a także W wysokości i szybkości lotu. Człowiek zaś, jako istota obdarzona cieszy się siłami wyższej inteligencji i mocnej, rozważnej woli.

Cztery tajemnicze znaki wzbogaciły swe starotestamentowe znaczenie o nowy aspekt; Stały się symbolami Chrystusa, a zarazem czterech Ewangelii oraz ich autorów. Już w II w. św. Ireneusz łączy obydwie symboliczne interpretacje istot żyjących oraz wizję Ezechiela z widzeniem św. Jana. Przypisywanie tych czterech symboli czterem Ewangelistom i uzasadnienie tego związku różnie przedstawia się w pismach Ojców Kościoła. Najczęściej powtarza się w nich wół, w którym upatruje się atrybut św. Łukasza oraz symbol ofiary i kapłaństwa. O chrystologicznym wymiarze symboliki obydwu wizji pisze św. Ireneusz następująco:

„Jakie więc było dzieło zbawienia Syna Bożego, taka sama była forma (symboliczna) zwierząt; jaka forma zwierząt, taki i charakter Ewangelii, czterokształtne zaś zwierzęta – czterokształtna i Ewangelia, i czterokształtne dzieło Chrystusa (…) Zwierzę pierwsze — powiada — podobne do lwa, charakteryzujące jego skuteczną suwerenność i królewskość. Drugie zaś podobne do cielca, co wskazuje na godność ofiarnika i kapłana. Trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, co Jasno opisuje Jego przyjście jako człowieka. A czwarte podobne do orla latającego, co oznacza spływającą na Kościół łaskę Ducha.” [Adversus haereses III 11, 8]

Pewien wiersz w ewangeliarzu pochodzącym z XIV w. ujmuje to zwięźle tak:

„Te cztery zwierzęta są symbolami Chrystusa: Jest człowiekiem, bo się urodził, wołem, bo umarł złożony w ofierze; lwem, bo powstał, a orłem, bo wzniósł się do nieba. Dostatecznie tak opiszesz to, co zwierzęta te wyobrażają”

Natomiast w Lidii odkryto blok marmuru z następującym tekstem, odnoszącym do Chrystusa:

„Jak człowiek cierpiał, jak lew zwyciężył,
jak orzeł wzleciał, jak wół został zabity na ofiarę.”


Podczas liturgicznego przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu, między innymi pouczano ich o symbolach Ewangelistów, tłumacząc je w sposób następujący:

Mateuszowi przypisywano symbol człowieka, „ponieważ rozpoczyna on swoją Ewangelię od obszernego opisu narodzenia naszego Zbawiciela i dokładnej Jego genealogii: »Rodowód Jezusa Chrystusa« (…)”

„Symbolem Ewangelisty Marka jest lew, gdyż zaczyna on swoją relację od opisu pobytu św. Jana Chrzciciela na pustyni. Powiada mianowicie: »Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu« (…)”

„Symbolem św. Łukasza jest wół, gdyż podobnie jak wół, tak i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus został zabity na ofiarę. Autor rozpoczyna swoją Ewangelię opowiadaniem o Janie Chrzcicielu, podarowanym rodzicom, Zachariaszowi i Elżbiecie, jeszcze w późnej starości. Bardzo słusznie przypisywano św. Łukaszowi, symbol wołu; oba rogi bowiem oznaczają Stary i Nowy Testament, a kopyta cztery Ewangelie (…).”

„Jan podobny jest do orła, który wysoko wznosi się w górę. Powiada on bowiem: »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga«. O Jezusie zaś mówi Dawid: »Odnawia się młodość twój, a jak orła« (Ps 103,5). To znaczy: siła młodzieńcza naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych i wstąpił do nieba (…)”

Ten przydział symboli poszczególnym Ewangelistom zachował się w postaci nie zmienionej od czasów Grzegorza Wielkiego.


Czasami można spotkać się z innymi, mniej popularnymi tłumaczeniami:

Najczęściej Markowi, którego Ewangelia jest najprostsza i najbardziej ludzka przydzielono ostatecznie człowieka,

Mateuszowi - lwa, gdyż widział on Jezusa jako Mesjasza, jako Lwa z pokolenia Dawida.

Odpowiednio cielec ma reprezentować Łukasza, gdyż wół jest zwierzęciem roboczym i ofiarnym, a tak właśnie przedstawia Łukasz Jezusa, jako wielkiego sługę ludzi i jako ofiarę za całą ludzkość.

Natomiast orzeł wyobrażać ma Jana, ponieważ ze wszystkich stworzeń tylko orzeł potrafi patrzeć prosto w słońce, bez oślepienia się, a właśnie ze wszystkich pisarzy Nowego Testamentu Ewangelista Jan ma najbardziej przenikliwe spojrzenie, rozróżniające odwieczne tajemnice, odwieczne prawdy, przenikające umysł Boży. Dlatego prawdą jest, że dla wielu ludzi Ewangelia Jana jest księgą, przez którą czują się bliżej Boga i Jezusa Chrystusa, aniżeli przez jakąkolwiek inną księgę na świecie.

oraz:

Św. Marek - lew - symbolizuje on symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego, zwycięzcę zła i śmierci. "I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci". (Ap 5, 5)

Łukasz - wół - ponieważ rozpoczyna swoją Ewangelię od opisu ofiary składanej przez Zachariasza w świątyni. Zdaniem niektórych symbol wołu odnosić należy nie do Łukasza, lecz do Jana, syna Zachariasza, choć Zachariasz i jego żona byli już bardzo podeszli w latach (byk - symbol płodności)

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2303
Dołączył: 5 Paź 2010r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 16 Kwie 2020r. 01:39  
Cytuj
Prosiłem o interpretację Księgi Ezechiela.
Odpowiedzi nie uzyskałem,chociaż zarzuciłeś mnie informacjami o które się nie zwracałem.
Nie jestem zaskoczony,albowiem zawsze jestem w ten sposób "zbywany".
Zdążyłem się przyzwyczaić.Nihil novi.
Może być krótko i zwięźle, ale na temat.
Księga ta jest w Starym Testamencie i nie ma nic wspólnego z życiem Chrystusa,a które opisują ewangeliści.
Czekam cierpliwie.zdegustowany

Jestem dumny z naszej historii. Teraźniejszości się wstydzę,a przyszłości boję.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 80
Dołączył: 14 Lut 2020r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 16 Kwie 2020r. 18:45  
Cytuj
CYTAT
Prosiłem o interpretację Księgi Ezechiela.
Odpowiedzi nie uzyskałem,chociaż zarzuciłeś mnie informacjami o które się nie zwracałem.
Nie jestem zaskoczony,albowiem zawsze jestem w ten sposób "zbywany".
Zdążyłem się przyzwyczaić.Nihil novi.
Może być krótko i zwięźle, ale na temat.
Księga ta jest w Starym Testamencie i nie ma nic wspólnego z życiem Chrystusa,a które opisują ewangeliści.
Czekam cierpliwie.zdegustowany


Z tego co tam pisze to wiekszosc widzenia jest pisana do Ezechiela w czasach w ktorych on zyl. Jest wyraznie napisane , zeby upominal narod Izraelski oraz kaplanow , ktorzy odwrocili sie od niego. Bog tam zapowiada kare na Izrael i chce pokazac swoje boskie oblicze Boga , litosciwego dajacego szanse jak i Boga bezwglednego czyli takiego ,ktory zostal obrazony i niepozwoli smiertelnikom na wiecej bo on wszystko widzie i wie. Sytuacja w tej ewangeli tyczy sie glownie czasow zycia proroka .

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10005
Dołączył: 1 Lut 2011r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 17 Kwie 2020r. 08:42  
Cytuj
"Caritas Polska zamówiła 100 respiratorów transportowych z kompletnym wyposażeniem oraz 10 tys. całościowych kombinezonów ochronnych, 14 tys. maseczek chirurgicznych i 9 tys. maseczek KN95 - poinformował dział komunikacji Caritasu.

Jego autorzy podkreślają, że to wynik kampanii #WdzieczniMedykom, prowadzonej przez Caritas w odpowiedzi na potrzeby polskich szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Pierwsze dostawy zamówionego w ramach kampanii sprzętu i wyposażenia w najbliższych dniach mają dotrzeć do Polski."

Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano i macie tylko to, za co podziękowaliście Bogu w modlitwie wieczorem....
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2303
Dołączył: 5 Paź 2010r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 17 Kwie 2020r. 09:18  
Cytuj
CYTAT
[cytat]

Z tego co tam pisze to wiekszosc widzenia jest pisana do Ezechiela w czasach w ktorych on zyl. Jest wyraznie napisane , zeby upominal narod Izraelski oraz kaplanow , ktorzy odwrocili sie od niego. Bog tam zapowiada kare na Izrael i chce pokazac swoje boskie oblicze Boga , litosciwego dajacego szanse jak i Boga bezwglednego czyli takiego ,ktory zostal obrazony i niepozwoli smiertelnikom na wiecej bo on wszystko widzie i wie. Sytuacja w tej ewangeli tyczy sie glownie czasow zycia proroka .


Co opisuje Ezechiel?co
Podpowiem.
Oceń to z punktu widzenia człowieka współczesnego,mające średnie pojęci o technice.zdegustowany
Zna zasady mechaniki i budowy maszyn.

Cytat-przepraszam że tak długi, ale to i tak fragment.
Przeczytaj i powiedz czego jest to opis.
Czekam...chytry
Kto mi wytłumaczy opis w sposób scricte religijny,będzie geniuszem.Aniołowie raczej tak nie wyglądają.good
Zrobił to Erich von Daniken,ale z religią nie ma to nic wspólnego.
Na tym opisie polegli wszyscy Swiadkowie Jehowy którzy próbowali odpowiedzieć na moje pytania.
I kilku duchownych,którzy nawet nie chcieli podjąć tematu.sciana
"Rydwan"-czyli czyli jak nazwa wskazuje-urządzenie/pojazd.
Jahwe zawsze pojawia się w huku,błyskach,ogniu i chmurach.
Współczesny Przylądek Canaveral,Bajkonur?nie wiem

"Wizja rydwanu Bożego"

...4 Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący , a z jego środka [promieniowało coś] jakby połysk stopu złota ze srebrem, . 5 Pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka. 6 Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. 7 Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca; lśniły jak brąz czysto wygładzony. 8 Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza owych czterech istot - 9 skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie - nie odwracały się, gdy one szły; każda szła prosto przed siebie. 10 Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła3, 11 i skrzydła ich były rozwinięte ku górze; dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. 12 Każda posuwała się prosto przed siebie; szły tam, dokąd duch je prowadził; idąc nie odwracały się.
13 W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice. 14 Istoty żyjące biegały tam i z powrotem jak gdyby błyskawice...

Jestem dumny z naszej historii. Teraźniejszości się wstydzę,a przyszłości boję.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 509
Dołączył: 21 Marz 2018r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 17 Kwie 2020r. 10:55  
Cytuj
"A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały." (Księga Rodzaju)

Wg Danikena to byli kosmiciok
Po milionach lat posługiwania się kamieniem i kijem nasza cywilizacja od tego czasu bardzo przyspieszyła.nie wiem

A, zapomnialbym, arka przymierza to było jakieś nuklearne ustrojstwo które pozbawiało ludzi życia. Przekonali się o tym Filistyni na własnej skórzesmiech2 Ale i swoi też ginęli jak ją dotknęli.
Mannę tą z nieba natomiast wyprodukowała już zwykła maszyna ze statku kosmicznego do produkcji pożywienia dla kosmonautów.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 80
Dołączył: 14 Lut 2020r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 17 Kwie 2020r. 14:01  
Cytuj
CYTAT
"A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały." (Księga Rodzaju)

Wg Danikena to byli kosmiciok
Po milionach lat posługiwania się kamieniem i kijem nasza cywilizacja od tego czasu bardzo przyspieszyła.nie wiem

A, zapomnialbym, arka przymierza to było jakieś nuklearne ustrojstwo które pozbawiało ludzi życia. Przekonali się o tym Filistyni na własnej skórzesmiech2 Ale i swoi też ginęli jak ją dotknęli.
Mannę tą z nieba natomiast wyprodukowała już zwykła maszyna ze statku kosmicznego do produkcji pożywienia dla kosmonautów.


Napisz lepiej co cpasz hahahha. Kosmici nie istnieja bo jak by tak bylo to by napewno juz dawno mieli wladze nad nami. Taka ciekawostak - Bog w Pismie Swietym wspomina nawet o ludziach podrozujacych w kosmos ale przy okazji mowi to, ze jesli uda sie czlowiekowi opuscic Ziemie to nawet tam go dosiegnie .

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 509
Dołączył: 21 Marz 2018r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 17 Kwie 2020r. 17:46  
Cytuj
Laserem.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2303
Dołączył: 5 Paź 2010r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 18 Kwie 2020r. 02:38  
Cytuj
CYTAT
[cytat]"
Napisz lepiej co cpasz hahahha. Kosmici nie istnieja bo jak by tak bylo to by napewno juz dawno mieli wladze nad nami. .


Istnieją,istnieją.zdegustowany
Kiedyś wrócą po Ciebie.potluczony

PS.Nie odpowiedziałeś na moje pytania,poległeś jak inni przed Tobą.sciana
Dla mnie koniec tematu.3m sie

Jesteś kolejnym na tym Forum ,który bredzi o ćpaniu.zaklopotany

Jestem dumny z naszej historii. Teraźniejszości się wstydzę,a przyszłości boję.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2932
Dołączył: 12 Sty 2015r.
Skąd: stalowa
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 18 Kwie 2020r. 03:01  
Cytuj
CYTAT
"Caritas Polska zamówiła 100 respiratorów transportowych z kompletnym wyposażeniem oraz 10 tys. całościowych kombinezonów ochronnych, 14 tys. maseczek chirurgicznych i 9 tys. maseczek KN95 - poinformował dział komunikacji Caritasu.

Jego autorzy podkreślają, że to wynik kampanii #WdzieczniMedykom, prowadzonej przez Caritas w odpowiedzi na potrzeby polskich szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Pierwsze dostawy zamówionego w ramach kampanii sprzętu i wyposażenia w najbliższych dniach mają dotrzeć do Polski."serduszka naklejali?

Obrazek

Wygramy i pójdziemy wszyscy razem na spacer. no no marketing zawsze

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 249
Dołączył: 29 Maja 2011r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 18 Kwie 2020r. 19:31  
Cytuj
CYTAT
Napisz lepiej co cpasz hahahha. Kosmici nie istnieja bo jak by tak bylo to by napewno juz dawno mieli wladze nad nami.


A po co im ta władza? Musiałaby to być cywilizacja na dużo, dużo wyższym od nas poziomie, by dotrzeć do nas z innego układu planetarnego czy nawet galaktyki.

I po co takim istotom władza nad w sumie prymitywnymi zwierzętami, jakim są ludzie? No po co? To trochę tak, jakbyśmy my próbowali zapanować nad nie wiem, dżdżownicami. Można, tylko po co?

Po co mieli by się z nami kontaktować? Co by tym zyskali? Po co mieli by w ogóle interesować się ziemią? I dlaczego zakładasz, że bylibyśmy w stanie dostrzec ich obecność? Może jesteśmy jak mrówki, nie zdające sobie sprawy z przebiegającej tuż obok autostrady.

A psychopath is better than no path
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2303
Dołączył: 5 Paź 2010r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 19 Kwie 2020r. 18:20  
Cytuj
CYTAT
[cytat]

I po co takim istotom władza nad w sumie prymitywnymi zwierzętami, jakim są ludzie? No po co? To trochę tak, jakbyśmy my próbowali zapanować nad nie wiem, dżdżownicami. Można, tylko po co?


Gdybym był rolnikiem, właścicielem pola(Ziemi),nie pytałbym dżdżownic czy mogę to pole zaorać.zdegustowany
Ale też nie oczekiwałbym podziwu,że tego nie zrobiłem.chytry
Ich problem,ze jakoś są mi wdzięczne.nie wiem
Chociaż, te najpiękniejsze wybrałbym i zabrał do siebie,do dżdżownicowego Raju.good
A potem ...na ryby.potluczony
Bo tak jak ja nie lubię robali,tak Bóg nie lubi ludzi.mlotek

Jestem dumny z naszej historii. Teraźniejszości się wstydzę,a przyszłości boję.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 249
Dołączył: 29 Maja 2011r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 20 Kwie 2020r. 11:49  
Cytuj
CYTAT
Gdybym był rolnikiem, właścicielem pola(Ziemi),nie pytałbym dżdżownic czy mogę to pole zaorać.zdegustowany
Ale też nie oczekiwałbym podziwu,że tego nie zrobiłem.chytry
Ich problem,ze jakoś są mi wdzięczne.nie wiem
Chociaż, te najpiękniejsze wybrałbym i zabrał do siebie,do dżdżownicowego Raju.good
A potem ...na ryby.potluczony
Bo tak jak ja nie lubię robali,tak Bóg nie lubi ludzi.mlotek


No tak, ale Ty pole orałbyś z jakiegoś konkretnego powodu, prawda?

Po co obca, inteligentna cywilizacja miałaby się zainteresować taką małą, w sumie nieciekawą planetą jak ziemia? To dla nas ludzi wydaje się być ona bardzo ciekawa, wyjątkowa. W skali kosmosu - to zwykły kamień.

A psychopath is better than no path
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 80
Dołączył: 14 Lut 2020r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 26 Maja 2020r. 05:31  
Cytuj
https://m.youtube.com/watch?v=aYyde-_IttA

Bardzo ciekawa wypowiedz ksiedza proferora na temat abdykacji Benedykta XVI , probie zniszczenia kosciola przez liberalnych duchownych, wychowaniu dzieci .

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
« 1 2 3
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Opinie »