Budżet Województwa Podkarpackiego na 2024 rok. Na co lokalnie możemy liczyć?

Image

W całej Polsce zatwierdzane są budżety gmin i województw. Również Podkarpacie uchwaliło budżet wojewódzki. Co się w nim znalazło?

Budżet województwa musi uwzględniać potrzeby całego regionu. Nie jest więc łatwo rozdysponować kwotę, bo przecież potrzeb nie brakuje w najmniejszych nawet gminach.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2024 rok przedstawia się następująco:

• plan dochodów ustalono w wysokości: 2 mld 157,2 mln zł,
• plan wydatków ustalono w wysokości 2 mld 181,7 mln zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 1 mld 083,5 mln zł, co stanowi 49,7% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe: 1 mld 098,2 mln zł, co stanowi 50,3% wydatków ogółem.

Jak informuje Samorząd Województwa Podkarpackiego: wydatki majątkowe dotyczą inwestycji wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, jak też zadań planowanych do wykonania w trakcie roku budżetowego 2024. Na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich zaplanowano kwotę 747,1 mln zł, natomiast na inwestycje jednoroczne - 351,1 mln zł.

Największe wydatki inwestycyjne dotyczyć będą budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich. Wyniosą one ponad 766,7 mln zł.

Największe z inwestycji to:

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce- Cieszanów- Bełżec wraz z budową mostu na rzece San – 149 mln zł,
- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San – 103,5 mln zł,
- budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele – 50 mln zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 132,9 mln złotych. Wśród realizowanych zadań mają się znaleźć: utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – z 19mln złotych wsparcia oraz modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 11 mln zł. Zakup aparatów RTG wraz z wyposażeniem na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie będzie kosztował 6,6 mln zł. Tyle samo zostanie przeznaczonych na zakup kolejnego sprzętu i aparatury medycznej w rzeszowskiej „Dwójce”. Z kolei modernizacja Kliniki Ortopedii w tym samym szpitalu klinicznym będzie kosztowała 7,1 mln zł.[/p]

Na inwestycje w dziedzinie kultury zaplanowano 45mln złotych. Wśród tych zadań znajduje się budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za prawie 5 mln złotych oraz wsparcie produkcji filmowych w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego kwotą 1,4 mln zł.

Na dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego zaplanowano w 2024 roku 12,9 mln zł, w tym znajduje się pomoc finansowa dla Rzeszowa na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie – 1 mln zł. Na wniosek Prezydenta Miasta, Zarząd dokonał przeniesienia 13 mln zł, które były ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, na rok kolejny czyli 2025. Wartość pomocy finansowej z budżetu województwa na ten cel wyniesie w latach 2024-2026 – 30 mln złotych.

W 2024 roku nie będą zaciągane kredyty, pożyczki długoterminowe lub emitowane obligacje komunalne, natomiast dokonana zostanie spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2010- 2012 oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, na łączną kwotę 32,6 mln zł.

W czasie grudniowej sesji radni podjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzoapirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

Obowiązek aktualizacji wynikał bezpośrednio z ustawy Prawo ochrony środowiska, która nakazuje aktualizację obowiązującego programu.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =