Szkolenie z pierwszej pomocy w miejscu pracy

Materiał zewnętrzny Image

Szkolenia z pierwszej pomocy w miejscu pracy są jednym z elementów składowych systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Za jego organizację i prawidłowe funkcjonowanie, odpowiedzialny jest pracodawca. Zgodnie z obowiązującym prawem, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim pracodawca posiada szereg obowiązków, mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Ważną częścią składową tego systemu jest zapewnienie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Szkolenia z pierwszej pomocy w miejscu pracy są jednym z elementów składowych systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Za jego organizację i prawidłowe funkcjonowanie, odpowiedzialny jest pracodawca. Zgodnie z obowiązującym prawem, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim pracodawca posiada szereg obowiązków, mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Ważną częścią składową tego systemu jest zapewnienie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Podstawą prawną tych obowiązków są przepisy zawarte w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2020.1320 oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650. Za ich niedopełnienie pracodawca ponosi odpowiedzialność.

Na ich mocy pracodawca zobowiązany jest przedsięwziąć wszelkie środki dla zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Wiąże się to z działaniami mającymi na celu zapewnienia udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Kodeks pracy wymienia następujące obowiązki w tym zakresie:

- zapewnienie środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy
- zapewnienie łączności ze służbami wyspecjalizowanymi do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Kto jest odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy?

Powyższe przepisy Kodeksu Pracy obligują pracodawcę do podjęcia działań organizacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w tym zapewnieniu wyznaczonym osobom odpowiedniego przeszkolenia. Ponadto pracodawca musi zorganizować przeszkolenie dla takiej ilości osób, aby zakładzie pracy stale był obecny pracownik przygotowany i odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy. Pracownik taki oprócz przeszkolenia powinien mieć do dyspozycji odpowiednie środki w tym odpowiednio wyposażoną, dostosowaną do specyfiki zakładu pracy apteczkę pierwszej pomocy. Dodatkowo taka osoba musi mieć zapewnioną możliwość łączności ze służbami ratunkowymi.

Szkolenia z pierwszej pomocy

Przepisy nie określają wymogów i kwalifikacji, jakie powinna spełniać osoba wyznaczona do udzielenia pierwszej pomocy. Szczególnym przypadkiem są placówki oświatowe, gdzie przeszkolony musi być cały personel. Podstawowe szkolenie odbywa się w tym zakresie odbywa się w ramach obowiązkowych - wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP. Jednak ze względu na specyfikę zakładu – będzie ona inna w biurze, a inna w zakładach produkcyjnych – pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby odpowiedzialne osoby były przeszkolone w sposób jak najlepszy i kompleksowy, adekwatnie do występujących w zakładzie zagrożeń. Kompleksowy kurs pierwszej pomocy dla firm powinien trwać kilkadziesiąt godzin i zawierać w sobie zarówno elementy teorii, jak i praktyki.

W prawie nie ma konkretnych regulacji precyzujących częstotliwość takich szkoleń. Dobrym zwyczajem, popartym zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa jest to, aby szkolenia z udzielania pierwszej pomocy odbywały się nie rzadziej nić co 2 lata.

Nie ma regulacji prawnej dotyczącej częstotliwości takich szkoleń. Jednakże Europejska Rada Resuscytacji w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa zaleca, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 2 lata.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =