Plany budżetowe miasta na rok przyszły

Image

Co znajdzie się w budżecie Stalowej Woli w kolejnym roku. Jakie wydatki zaplanowano, jakie będą wpływy i inwestycje?

- Rok, który obserwujemy, obserwujemy z pewnym niepokojem. Sytuacja wywołana tą zbrodniczą wojną Władimira Putina na Ukrainie, konsekwencje gospodarcze, konsekwencje wojny energetycznej, wzrosty cen, ale również sytuacja makroekonomiczna, to, co możemy już obserwować we wszystkich wskaźnikach inwestycyjnych, ekonomicznych, a więc ta nadchodząca recesja, a jak przewidują bardziej pesymistyczni obserwatorzy makroekonomii, to jednak rok 2023 może być rokiem bardzo dużego, gigantycznego wręcz kryzysu gospodarczego o charakterze globalnym. Są to więc okoliczności, które przy tworzeniu budżetu miasta na rok 2023 muszą stanowić dla nas pewną wytyczną, pewien fundament tego, jak podejść w konstrukcji budżetu na rok 2023- powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny na konferencji prasowej, rozpoczynając omówienie budżetu.

A plany są duże i szykują się kolejne inwestycje. Trudne czasy będą weryfikować na bieżąco realizacje tego budżetu.

- Chciałbym przedstawić budżet Miasta Stalowej Woli, który jest budżetem bardzo odważnym, dlatego że w czasie kryzysu mamy 2 drogi: albo droga zupełnie zachowawcza, droga, która będzie wyhamowywać nasze zaangażowanie inwestycyjne, będzie wyhamowywać inicjatywy Miasta Stalowej Woli, zachowawczo patrząc na to, co się dzieje, albo droga odważna, droga inwestowania, droga kreacji nowych szans, nowych inwestycji i to jest właśnie droga, która jest wskazana w budżecie Miasta Stalowej Woli na rok 2023, tak aby Miasto Stalowa Wola w tym trudnym czasie, który bez wątpienia dotknie całą Europę, również Polskę, aby Miasto Stalowa Wola utrzymało swoją wysoką dynamikę inwestycyjną, wykorzystując ten czas do tego, aby tworzyć dobrą przestrzeń do inwestowania pod względem gospodarczym, dobrą przestrzeń do inwestowania w życiu osobistym, jak również dobrą przestrzeń do codziennego życia, by Stalowa Wola była miejscem atrakcyjnym, miejscem, które każdego dnia potrafi stworzyć odpowiednie warunki dla naszych mieszkańców- mówił Lucjusz Nadbereżny.

KREDYTY MIASTA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Miasto przygotowało wieloletnią prognozę finansową na lata 2023– 2034. Czytamy w niej między innymi o tym, że Rada Miasta upoważnia prezydent do zaciągania zobowiązań ogółem do kwoty 271.590.248,01 zł, w tym: w 2024 r. do kwoty 117.846.191,18 zł, w 2025 r. – do 66.155.741,36 zł, w 2026 r. – do 60.241.529,53 zł, w 2027 r. – do 21.599.705,94 zł, w 2028 r. – do 1.432.189,00 zł, w 2029 r. - do 1.435.210,00 zł, w 2030 r. – do 1.438.278,00 zł, w 2031 r.- do 1.441.394,00 zł.

Jak czytamy w projekcie uchwały, przy opracowaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2022, a głównie to prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów. Zaznaczono też, że 2023 rok to kontynuacji zadań z lat poprzednich oraz realizacja nowych zadań z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Inwestycji Strategicznych, NFOŚiGW oraz Funduszy Norweskich. W Wieloletniej Prognozie Finansowej rok 2034 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu. Na lata 2027– 2034 ustalono planowane dochody i wydatki na stałym poziomie ze względu na fakt, iż określenie ich jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Wielkości wykazane w 2023 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 622.893.910,75 zł, dochody bieżące- 325.294.596,97 zł, co w odniesieniu do planu na 2022 rok daje 7,6% spadku. Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą 49.151.316,00 zł. W kolejnych latach, bazując na danych z lat poprzednich oraz zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego założono corocznie wzrost ok. 10-20% rok do roku, w latach 2027 – 2034 na stałym poziomie. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosą 11.461.077,00 zł. W kolejnych latach dochody z tego tytułu planuje się ze wzrostem ok. 10-24%, w latach 2027 – 2034 na stałym poziomie. Dochody z subwencji ogólnej na 2023 rok wyniosą 62.952.519,00 zł. W latach 2024- 2026 założono wzrost subwencji o ok. 9- 13%, a od 2027 roku na stałym poziomie. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosą w 2023 roku 49.144.107,02 zł i są to m. in. dochody otrzymane na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 38.207.723,00 zł, w tym na zadania zlecone 35.027.353,00 zł i zadania własne w kwocie 3.180.370,00 zł oraz planowane wpływy ze środków unijnych w kwocie 6.413.943,13 zł na realizację zadań: „Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” (dofinansowanie w kwocie 1.995.601,87 zł), „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” (dofinansowanie w kwocie 349.235,57 zł), „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” (dofinansowanie w kwocie 3.949.105,69 zł), „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” (dofinasowanie w kwocie 120.000,00 zł. W latach 2024- 2026 założono coroczny wzrost tych dochodów średnio o 5%, a w latach następnych na stałym poziomie 2026 roku. Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 152.585.577,95 zł. W latach 2024- 2026 planuje się wzrost tych dochodów rok do roku średnio o ok. 5-10%, w latach 2027 – 2034 planuje się dochody na stałym poziomie. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 74.525.459,00 zł. Zakłada się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała m. in. z uwagi na systematycznie powiększającą się bazę podatników. W kolejnych latach prognozowany jest dalszy wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 4- 15% rocznie. W latach 2027 – 2034 dochody te planuje się na stałym poziomie.

Dochody majątkowe na rok 2023 zaplanowano w wysokości 297.599.313,78 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku wyniosą 132.520.500,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 20.500,00 zł oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 132.500.000,00 zł, w której to kwocie planowana jest: sprzedaż nieruchomości w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro- Park Stalowa Wola na łączną kwotę 120.009.590,00 zł, sprzedaż bezprzetargowa gruntów i zamiany na łączną kwotę 2.971.530,00 zł, sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu na łączną kwotę 9.518.880,00 zł. W 2024 r. planuje się sprzedaż nieruchomości Gminy Stalowa Wola na łączną kwotę 56.033.000,00 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro- Park Stalowa Wola na łączną kwotę 50.000.000,00 zł, sprzedaż w drodze przetargu oraz bezprzetargowa nieruchomości na łączną kwotę 5.033.000,00 zł. W 2025 r. planuje się sprzedaż nieruchomości Gminy Stalowa Wola na łączną kwotę 34.700.000,00 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola na łączną kwotę 30.000.000,00 zł, w drodze przetargu oraz sprzedaż bezprzetargową na łączną kwotę 3.700.000,00 zł. W 2026 r. planuje się sprzedaż nieruchomości Gminy Stalowa Wola na łączną kwotę 33.910.000,00 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola na łączną kwotę 30.000.000,00 zł, w drodze przetargu oraz sprzedaż bezprzetargową na łączną kwotę 2.910.000,00 zł. W 2027 roku planuje się sprzedaż majątku Gminy na kwotę 31.000.000,00 zł, w latach 2028 – 2032 na kwotę 15.000.000,00 zł, a w latach 2033 – 2034 na kwotę 5.000.000,00 zł.

Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję planuje się dochody na poziomie 164.938.813,78 zł, na co składają się wpływy: z dotacji na dofinansowanie zadań unijnych w kwocie 21.740.071,83 zł, z pozostałych źródeł (dotacje z ministerstw oraz funduszy celowych) na kwotę 143.198.741,95 zł.

W 2024 roku na zadania inwestycyjne planowane jest dofinansowanie w kwocie 82.981.305,71 zł, w 2025 r.- 55.980.213,46 zł, w 2026 roku- 53.767.364,80 zł, a w 2027 roku- 8.563.954,92 zł. W latach 2028 – 2034 nie planuje się wpływów z dotacji UE (brak umów) ani krajowych, co nie oznacza, że Gmina nie będzie się o nie starała w miarę ogłaszania nowych naborów na dofinansowanie projektów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również w 2023 roku wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 140.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta w roku 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 600.100.000,75 zł i będą one wyższe w porównaniu do 2022 r., w tym: wydatki bieżące– 322.277.729,09 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 129.757.764,24 zł, w kolejnych latach 2024- 2026 przewiduje się ich wzrost o ok. 3%, m. in. z uwagi na planowany wzrost wynagrodzenia minimalnego, natomiast w latach kolejnych 2027- 2034 bez wzrostu w stosunku do 2026 roku), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę: 2.411.382,94 zł, na które składają się: 20- letnie poręczenie dla MZB w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę bloków na Orzeszkowej w kwocie 800.125,80 zł, poręczenie na lata 2018- 2027 dla MZK na pożyczkę od ARP na zakup i modernizację biurowca Al. JP II 25 oraz na modernizację stacji paliw – 1.611.257,14 zł. Wydatki na obsługę długu w roku 2023 zaplanowano w wysokości 12.176.788,12 zł, z czego wyłączenia limitu spłaty zobowiązań wynoszą 2.221.070,62 zł. Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 277.822.271,66 zł.

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W projekcie budżetu na 2023 r. planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 22.793.910,00 zł, w latach 2024 - 2034 również prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

PRZYCHODY, ROZCHODY

W 2023 roku planuje się przychody w wysokości 14.510.090,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. W latach 2024- 2034, z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, nie planuje się przychodów budżetowych. Rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych, wynikających z podpisanych przez miasto umów. W 2023 roku wyniosą one 37.304.000,00 zł, w 2024 r.- 17.404.000,00 zł, w 2025 r.- 16.804.000,00 zł, w 2026 r.- 16.388.000,00 zł, w 2027 r.- 16.904.000,00 zł, w 2028 r.- 16.804.000,00 zł, w 2029 r.- 17.104.000,00 zł, w 2030 r.- 17.900.000,00 zł, w 2031 r.- 16.788.000,00 zł, w 2032 r.- 16.008.000,00 zł, w 2033 r.-6.000.000,00 zł, w 2034 r.- 4.592.000,00 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2022 r. wynosi 200.000.000,00 zł. W 2023 roku kwota długu zmniejszy się o planowany wykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 37.304.000,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 162.696.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco: w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 17.404.000,00 zł, co daje kwotę w wysokości 145.292.000,00 zł, w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.804.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości 128.488.000,00 zł itd. Dług się wyzeruje w 2034 roku.

Dokonano też wyłączeń, które dotyczą spłat rat emisji obligacji komunalnych, jakie wyemitowano w 2017 roku na kwotę 40.000.000,00 zł (ze spłatą w latach 2020- 2025) z wyłączeniami na kwotę 5.261.950,30 zł, emisję obligacji w 2018 r. na kwotę 86.000.000 zł (ze spłatą w latach 2023- 2030) z wyłączeniami na kwotę 17.535.690,43 zł, emisję obligacji w 2019 r. na kwotę 40.000.000,00 zł (ze spłatą w latach 2024-2032) z wyłączeniami w kwocie 3.549.147,83 zł oraz emisję obligacji komunalnych w 2021 r. na kwotę 28.000.000,00 zł (ze spłatą w latach 2022 – 2023) z wyłączeniami na kwotę 2 971 561,68 zł, m. in. na wkład krajowy do zadań dofinansowanych ze środków unijnych.

PODSUMOWANIE. CO NOWEGO POJAWI SIĘ W STALOWEJ WOLI W RAMACH BUDŻETU NA 2023 ROK?

Dochody budżetu miasta na rok 2023 ustalono w łącznej kwocie 622 893 910,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 325 294 596,97 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 297 599 313,78 zł,

Wydatki budżetu miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 600 100 000,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 322 277 729,09 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 277 822 271,66 zł.

Nowe i kontynuowane zadania - 107 308 160,09 zł

Wśród nich znajduje się m.in.:

• Budowa chodników przyblokowych – ul. Sosnowa,

• Budowa zejścia z ul. Czarnieckiego do ul. Górskiego,

• Koncepcja układu komunikacyjnego na obszarze Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola,

• Projekt budowy dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK77 – I etap,

• Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli,

• Przebudowa dojazdów do Rynku Rozwadowskiego (ul. Rozwadowska, Jagiellońska i Broniewskiego),

• Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. L. Okulickiego,

• Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa,

• Przebudowa dróg na os. Poręby od ul. Poniatowskiego do Al. Jana Pawła II,

• Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7,

• Przebudowa ul. Parkowej,

• Przebudowa ul. Wrzosowej,

• Projekt i budowa dróg na os. Posanie,

• Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków,

• Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli,

• Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego,

• Zakup 5 wiat przystankowych,

• Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli,

• Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro Park Stalowa Wola,

• Budowa placów zabaw na terenie miasta,

• Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym,

• Zabudowa kontenerów na odpady na Cmentarzu Komunalnym,

• Modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby UM,

• Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola,

• Modernizacja budynków oświatowych,

• Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych wraz z doposażeniem,

• Dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• Dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”,

• Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli,

• Dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego,

• Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola,

• Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Brandwickiej i ul. Zasanie,

• Budowa wodociągu w rejonie ul. Bocznej od ul. Przemysłowej na os. Piaski,

• Budowa wodociągu w ul. Kusińskiego w Stalowej Woli,

• Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie,

• Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody z obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro- Park Stalowa Wola,

• Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice,

• Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.- kan. na terenie Stalowej Woli,

• Rozbudowa wodociągu w ul. Rolnej,

• Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola,

• Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej,

• Budowa oświetlenia przy ul. Górskiego,

• Oświetlenie ul. Chyły,

• Projekt rozbudowy oświetlenia przy ul. Krzywej,

• Przebudowa i rozbudowa oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15. Wymiana źródeł światła na LED,

• Zakup sterowników do systemów oświetlenia ulicznego,

• „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” przystań kajakowa i parking dla kamperów,

• Zagospodarowanie błoni nadsańskich - utworzenie przestrzeni gastronomicznej oraz sportowego toru przeszkód,

• Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy ul. Metalowców,

• Psi park w Stalowej Woli,

• Budowa osiedlowej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu placu za żłobko- przedszkolem przy ul. Poniatowskiego,

• Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM i innych budynkach użyteczności publicznej,

• Opracowanie koncepcji rozbudowy lotniska w Turbi,
• Projekt przebudowy parkingu przyblokowego ul. PCK 4,

• Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III,

• Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1 Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2,

• Przebudowa terenów przyblokowych przy Al. Jana Pawła II 26, 26 a i b,

• Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. PCK 6,

• Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. 1 Sierpnia 7 i 9,

• Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25,

• Przebudowa terenów przyblokowych ul. Metalowców 15 i Żeromskiego 1,

• Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

• Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli,

• Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Poniatowskiego 11,

• Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Siedlanowskiego 2,

• Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

• Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zakup zabytków,

• Dotacje na renowacje obiektów zabytkowych,

• Renowacja cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej (I etap ),

• Wykonanie pomnika upamiętniającego obóz dla ludności pochodzenia żydowskiego,

• Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,

• Wykonanie ogrodzenia wokół kortów ziemnych i hali tenisowej przy ul. Wyszyńskiego,

• Zagospodarowanie terenu pomiędzy kortami a przedszkolem, przy ul. Skoczyńskiego,

• Zakup atrakcji dmuchanej, huśtawki, myjki ciśnieniowej na teren basenów zewnętrznych w MOSiR,

• Przebudowa boisk w PSP 1, PSP 4, PSP 7, PSP 9,

• Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSIR.

- Przyjęte założenia budżetu miasta na rok 2023 pozwalają mi przedstawić mieszkańcom Stalowej Woli rekordowy w historii Miasta Stalowej Woli budżet, budżet, który jest również bardzo racjonalny, budżet, który jest zbudowany na twardych nogach, na twardych podstawach ekonomicznych, również z założeniem oszczędności i 3 element to jest rozwój. I te 3 właśnie cechy, te 3 „r”, czyli: rekordowy budżet, racjonalny budżet i rozwojowy budżet, to są główne założenia- filary, na których ten budżet został zbudowany- powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

A Wam jak się podoba nowy budżet Miasta Stalowa Wola?
Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
e2rds

~ekolog vel pseudointeligencie, jakiego, cyt: " największego MĘŻA STANU NA ŚWIECIE" toć to chory z urojonymi przypadłościami, sfrustrowany stary kawaler bez rodziny (kota nie liczę), bojący się sam wyjść na miasto, czasami nie kumaty, zakładający dwa różne buty, albo z oderwana zelówką, z odwrotnie noszonym zegarkiem, rechoczacy na spędach z własnych powiedzonek i oczekujący braw o takiego samego jak on i Ja "Kwiatu Cmentarnego". Zastanów się co piszesz o tym niby "największego MĘŻA STANU NA ŚWIECIE". W gruncie rzeczy to ja cieszę się, że taki "największego MĘŻA STANU NA ŚWIECIE" kursuje po Polsce i takie głupoty plecie, bo Palec i Sznur jest na coraz większym minusie, oby tak plótł dalej, chyba, że znów przed wyborami go schowają.

~ekolog

Tak emerycie ty piszesz tylko prawdę objawioną z tvn24 bo to media na twój maleńki rozumek. Takie szczucie i gęganie na największego MĘŻA STANU NA ŚWIECIE już trwa od blisko 20lat. Gdyby na ciebie tak szczuto to wylądował byś w przychodni na WYSZYŃSKIEGO.

~Mieszkaniec

~taka prawda - naczytałeś się o homoseksualnych skłonnościach książek takich jak „Romeo & Romeo” czy akcji „Buś” - ( wszczętej na bazie wielu operacyjnych informacji o homoseksualnych skłonnościach Twojego Guru ) i teraz marzysz po nocach i zazdrościsz. To, że radny Łukasz jest członkiem to raczej wszyscy od dawna to wiedzą ale Członek Rady Nadzorczej to już wielka przesada!

~Mieszkaniec

~taka prawda - naczytałeś się o homoseksualnych skłonnościach książek takich jak „Romeo & Romeo”, o akcji „Buś” - wszczętej na bazie wielu operacyjnych informacji o homoseksualnych skłonnościach Twojego Guru i teraz marzysz po nocach i zazdrościsz.

~Polak

Są podejrzenia że ten cały "mąż stanu" jest "szlachetnej" orientacji. Na potwierdzenie: niedawno niejaki Jan P. oskarżył tego całego "męża stanu" o "bliski" związek z niejakim Witoldem P. (albo Wiktorem, nie pamiętam, ale to można sprawdzić), który był wysoko postawiony w służbach i był zamieszany w sprawę skok woł,omin. Teraz ta znajomość jarosławowi jest nie na rękę. Choćby dlatego pis unika tematu skoku woł,omin, bo by mogło wyjść nie tylko zamieszanie (niektórych) pisowców w całą sprawę, ale i ten "niebezpieczny związek."
Jarosław ZAREAGOWAŁ na te oskarżenia, próbując go Jana P. oskarżyć o pomówienie, tyle że w sytuacji kryzysu i zajmowanie się takimi du,perelami jest dziwnie podejrzane, jakby nie było nic innego do roboty...
Wszystko to można znaleźć na internetach - ja tu tylko przekazuję treści znalezione, więc mnie tu nie straszyć pustymi groźbami

e2rds

~taka prawda vel pseudointeligencie, głąbie, znasz to powiedzenie "du.a lampa" napisałem tylko prawdę i całą prawdę o tym starym kawalerze, a że ciebie to boli bo to wasz "bóg" to nie szkodzi, tak winno być, nic nie napisałem cego nie mogę udokumentować, tego żeś kretyn też.

~taka prawda

Do e2rds, tylko za obrażanie największego MĘŻA STANU NA ŚWIECIE , PANA PREMIERA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO prokurator powinien cię rozliczyć bo twoje chamstwo to już nie paranoja a typowe działanie na szkodę POLSKI i POLAKÓW. Ile razy głąbie będę cię uczył , że dobry ptak nie sr..a do swojego gniazda , kiedy ty oszołomie czegokolwiek się nauczysz.

e2rds

~taka prawda vel pseudointeligencie, widzisz jak prawda cię gnoi, jedyny twój argument kretyna to przychodnia na Wyszyńskiego, widocznie opuściłeś ją kiedyś i marzy ci się tak przebywanie bo bezkarnie różne kretyńskie wypociny można tam wymyślać i już nie raz to udowodniłeś, Kretyn do końca życia pozostanie kretynem i przychodnie mu nie pomogą, a szczególnie w twoim przypadku. Kretynie, Prezes NIK podał ile rząd, znaczy nie-rząd wprowadził lewymi drzwiami pieniędzy na rynek, to 260 mld złotych poza budżetem, wnuki naszych wnuków będą to spłacać, ile poza budżetem naszego miasta przez OBLIGACJE jest więcej długu ukrytego tego nie podaje się, twój pryncypał też tak robi, myślę, że około 50 mln w MZK i MZB i w starostwie, a to wszystko dotyczy Stalowej Woli, ale du.owłaz i kretyn ~taka prawda jest w euforii dla rządzących i klaszcze jak ten "Cmentarny Kwiat" na spędach rechoczącego starego kawalera w podartych bytach z kotem.

~soni

Budżet super to dlatego Marczaki, Przytulaki i Hausnerzaki hejtują w opór!

~olsen

Taka prawda to gów..niana prawda.

~taka prawda

Do e2rds, czy ty manipulujesz swoje wypociny z przychodni na WYSZYŃSKIEGO? jeśli to poproś o codzienną podwójną dawkę leków i lewatywę.

e2rds

~taka prawda vel pseudointeligencie, widzisz głąbie ja opieram się na danych emitowanych przez urząd miasta, ty zaklinasz prawdę, mataczysz, kłamiesz byle przypodobać się pryncypałowi i na kretyna a i przy tym du.owłaza wychodzisz. Nie ukryjecie faktycznej prawdy o stanie miasta, zadłużenie przekroczyło pewien próg i byście nawet du.cia na gorącej blasze siadali to ono będzie rosło, tym bardziej, że inflacja rośni w wszelkie niby inwestycje kosztują drożej, samo Żłobko-Przedszkole nowo budowane przy KEN będzie o 50 % droższe niż zakładano i musimy za to tyle zapłacić czy chcemy, czy nie tunel też jest dużo droższy. Ja wiem, że trudno było tego przewidzieć, ale głąbie tak to wygląda i nie kłam, trzeba się z tym pogodzić. Złe zarzadzanie wychodzi.

e2rds

~taka prawda vel pseudointeligencie, już ci głąbie pisałem, że Szrek zostawił 7 lat temu 72 mln długu który winien być dawno spłacony, a dalej wyjaśniam:
Budżet 2020-cytat z budżetu
Obecnie dług miasta (według WPF) wynosi 195 mln zł. Do 2033 roku ma być spłacony. Przez najbliższe lata będzie się sukcesywnie zmniejszał. W 2020 roku deficyt budżetowy ma wynieść 0. Planowane przychody z emisji obligacji w kwocie 15 mln zł planuje się w całości przeznaczyć na spłatę kredytów i wykup obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych. Dług wcale nie zmniejszył się a jeszcze urósł do ponad 200mln.
Budżet 2021
Uchwalony budżet zakłada dochody o łącznej kwocie 394 989 166,59 zł, w tym: dochody bieżące – 336 559 367,74 zł i dochody majątkowe – 58 429 798,85 zł oraz wydatki w wysokości 394 989 166,59 zł. W 2021 roku brak w budżecie jakiejkolwiek kwoty na spłatę długu, czyli dług zwiększy się o odsetki.
Wypuszczone Obligacje w kwocie 28 mln w 2021 roku
Budżet w liczbach 2022
Budżet na 2022 rok zakłada dochody o łącznej kwocie 526,27 mln zł, w tym: dochody bieżące - 318 mln zł i dochody majątkowe - 208,22 mln zł oraz wydatki budżetowe na rok 2022 w łącznej kwocie: 516,7 mln zł.
W roku 2022 miasto spłaci 16 mln zł starego kredytu i 12,21 mln zł obligacji, które były w ostatnich dniach emitowane. Ma to być pierwsza taka sytuacja od ponad 10 lat gdzie nie będzie zaciągany nowy kredyt, a będą spłacane stare zobowiązania.
Wszystko legło w gruzach z powodu podwyżek stóp procentowych, miasto nie może zaciągać nowych kredytów bo żaden Bank mu go nie udzieli, Starostwo emituje obligacje, dług rośnie do ponad 240 mln złotych, a głąb ~taka prawda kłamie.

~taka prawda

Jeszcze dodam , że połowa tej pożyczki to pożyczka SZREKA.

~taka prawda

Do e2rds, dziadku zanim coś wypocisz najpierw przeczytaj artykuł i się wszystkiego dowiesz a nie bez przerwy wypociny produkujesz. Czy ty nie rozumiesz , że na te długi to się złożyły wszystkie potężne inwestycje w naszym mieście. Jak rewitalizacja STALOWEJ WOLI się skończy to szybciutko spłacimy te pożyczki do troku 2030.

e2rds

Hammurabi, 200mln to było w tamtym roku i przed podwyżką stóp procentowych, teraz już 240 mln.

Hammurabi

200 mln długu

Brawo pisowska gangreno. Zaoraliście miasto..
A stalowowolskich głąbów, którzy głosowali na L. N. mi nei żal. Spłacajcie długi pisowskiej gangreny i płaczcie.

~Jaś

Witam proszę o zainteresowanie spółki problemem parkujących Tirow przy parkinguktorw zajmują w dluz  znajdującej się państwa siedziby przy HSW.SA na parkingu są oznaczenia typu parkingu ,TIR..parking dla dużych ciągników ..na parkingu obiazek dotyczy również aut osobowych które mają swoje oznaczenie typu ,P, dla aut osobowych wyrażamy sprzęciw wykorzystywaniu państwa dostawców za nie prawidłowe parkowanie dużych zestawów ciągników siodłowych ..zajmujących 20  ,30 miejsc parkingowych na tymże parkingu staoja na wyznaczonych miejscach parkingowych dla aut osobowych my musimy przy każdej kontroli drogowej tłumaczyć dlaczego stoimy na trawach czy chodnikach a pasntwa dostawcy parkują jak o gdzie chcą na tymże parkingu od 1 i nadal to robią choć 20 metrów dalej jest takowy parking dla Tir..prosimy o uregulowanie i domowe. Tymi dostawcami ponieważ parking nalezu do HSW nie do państwa firmy 

e2rds

~Mieszkaniec, może i jestem chory, powyżej 70 lat muszą być jakieś choroby, ale takim kretynem jak ty to nie będę nawet w wieku 80 lat jak dożyję i podejrzewam, że mojego wieku obecnego nie dożyjesz, zwykle kretyni żyją krócej. Miłek nocy kretynie, zadowolony, tylko żebyś teraz z nerwów nie zszedł, nie chcę mieć kretyna na sumieniu.

~Mieszkaniec

Ty e2rds dziadu jesteś chory ale na leczenie już za późno nędzna kreaturo

e2rds

~Mieszkaniec, wybacz, ale to ty bredzisz i przy tym nie widzisz dobrze, wystarczy poczytać wpisy poniżej, a co mnie obchodzi, że jeden ~Mieszkaniec to ~Mieszkaniec, a drugi ~Mieszkaniec to nie ~Mieszkaniec, ~taka prawda też nie jest jeden, jest też drugi ~taka prawda, z jednym się zgadzam, z drugim pseudointeligentem nie.

e2rds

~taka prawda vel pseudointeligencie, dług spłacimy do 2030 roku, bo ci tak zakomunikował twój pryncypał, następny Pinokio pisowski, głąbie, co on może obiecywać na 2030 rok jak juz go przy następnych wyborach nie będzie, głupi jesteś po prostu i łykasz wszystko jak kaczka.

~Wyborca

,"Już w 2030 roku nasze miasto będzie bez żadnych długów" - bo dług wchłonie całe Miasto. Podziękujcie wszyscy mieszkańcy naszemu kochanemu PANU PREZYDENTOWI L. NADBEREŻNEMU.

~Wyborca

"Już w 2030 roku nasze miasto będzie bez żadnych długów" - bo dług wchłonie całe Miasto.

~Mieszkaniec

To też pisała ta wazelina PiSowska: ~taka prawda, ~ekolog, ~Durak, ~Omnibus, itd....." Hej erdees przecież ja wczoraj z tobą w ogóle nie pisałem więc o czym tym bredzisz ?"

~taka prawda

Już w 2030 roku nasze miasto będzie bez żadnych długów , podziękujcie wszyscy mieszkańcy naszemu kochanemu PANU PREZYDENTOWI L. NADBEREŻNEMU. A hejterzy gęgali , ze dług będziemy spłacać przez kolka pokoleń.

~Jgghj

JAKIE WYZEROWANIE DŁUGU ?
Przecież sprzedaż obligacji to nic innego jak zmiana podmiotu u którego jest się nadal dłużnikiem .

Saint

Szkoda, że nie potraficie liczyć.
No i co z tego, że nawet 20 groszy tańsze ?
To przy 50 litrach jest 10 zł różnicy na tankowaniu, przy 5 tankowaniach masz 5 dych (a to trzeba już dobre parę tysięcy miesięcznie zrobić). Kto tyle robi ? Emeryci, którzy jeżdżą za darmo autobusami ?
A niech pokażą jakie były, są i będą koszty tej działalności ... To się okaże, że miliony. Ile to wtedy tych oszczędności wyjdzie ? Ano nic. Trzeba dokładać - co zresztą już widać w planowanych wydatkach.
Wystarczy żeby pokazali i to wszystko wyjaśni. Tyle, że tego nie zrobią.

~ekolog
Do saint, świętoszku paliwo na MZK jest od 20 do 25 groszy tańsze niż na reszcie stacji paliwowych a naszym mieście. Wszyscy mieszkańcy posiadający samochody czy inne pojazdy bardzo dziękują PANU PREZYDENTOWI L. NADBEREŻNEMU bo zniszczył zmowę cenową w naszym mieście.

e2rds

~taka prawda, czasami jak człowiek małpę zobaczy to też dostaje małpiego rozumu, nie bierzesz tego gamoniu pod uwagę.

~taka prawda

Już wielokrotnie komentował ten najinteligentniejszy komentator na tym portalu , że wystarczy do artykułu dołączyć zdjęcie polityka z PIS a hejterzy dostają małpiego rozumku.