Kto prowadzi postępowanie powypadkowe przy śmiertelnym wypadku przy pracy zleceniobiorcy?

Image

Przedsiębiorca zawarł z osobą fizyczną umowę zlecenie, na mocy której zleceniobiorca wykonywał pracę na powierzchni leśnej należącej do nadleśnictwa państwowego, razem z pracownikami zatrudnionymi przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Kto jest zobowiązany do sporządzenia karty wypadku przy pracy? Czy zleceniodawca powinien taki wypadek przy pracy zleceniobiorcy zarejestrować w rejestrze wypadków przy pracy, czy w innym rejestrze?

Zleceniodawca ma obowiązek sporządzenia karty wypadku w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku. Choć obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy spoczywa na pracodawcy to rejestr wypadków przy pracy prowadzi się na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Zatem pracodawca nie ma obowiązku uwzględniać w regestrze wypadków przy pracy zdarzenia jakiemu uległ zleceniobiorca.

Obowiązki pracodawcy, także w przypadku wypadku przy pracy zleceniobiorcy

W razie zaistnienia śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy pracodawca musi niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

Ważne

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zleceniodawca zajmuje się ustaleniem okoliczności wypadku i zgłoszeniem wypadku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku następuje poprzez:

• zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób umożliwiający odtworzenie jego okoliczności,

• dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

• zebranie informacji od świadków wypadku,

• wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,

• zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Sporządzanie dokumentacji z wypadku przy pracy zleceniobiorcy

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia, niezależnie od skutków wypadku, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia zleceniodawca jest obowiązany powiadomić pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W postępowaniu tym może uczestniczyć przedstawiciel ZUS.

Czytaj także: Kto prowadzi dokumentację powypadkową pracownika tymczasowego zatrudnionego na umowę zlecenie?

Zleceniodawca ma obowiązek sporządzenia karty wypadku w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku. Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach:

1. pierwszy egzemplarz otrzymuje w tym przypadku uprawniony członek rodziny,

2. drugi egzemplarz pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku,

3. trzeci egzemplarz jest przekazywany do ZUS, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Na podstawie karty wypadku, w której stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, wypełnia się statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW. Po sporządzeniu karty wypadku:

• część I statystycznej karty wypadku (Z-KW) przekazuje się do GUS, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, od dnia, w którym sporządzono kartę wypadku;

• część II karty (Z-KW), nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia sporządzenia karty wypadku.

Ważne

Zobowiązanym do sporządzenia statystycznej karty wypadku przy pacy (Z-KW) jest podmiot sporządzający kartę wypadku (czyli np. pracodawca).

Polecamy webinar: Jak wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Prowadzenie rejestrów wypadów przy pracy

Natomiast obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy oraz przechowywania protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat, nakłada na pracodawcę Kodeks pracy.

Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia rejestru wypadków zostały określone w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozporządzenie to wskazuje, że pracodawca prowadzi https://www.porta(...)874.html na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

Rejestr wypadków przy pracy zawiera:

1. imię i nazwisko poszkodowanego,

2. miejsce i datę wypadku,

3. informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,

4. datę sporządzenia protokołu powypadkowego,

5. stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,

6. datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,

7. liczbę dni niezdolności do pracy,

8. inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Sprawdź również: Jaki dokument wypełnić w przypadku wypadku w drodze z/do pracy zleceniobiorcy?>>>

Komentarz eksperta:

Mimo, iż rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ogranicza rejestr wypadków do zdarzeń, dla których sporządzono protokół powypadkowy, ujęcie w takim rejestrze wypadku, dla którego sporządzono kartę wypadku nie będzie w mojej ocenie błędem. W takim przypadku w pozycji 8 rejestru wpisuje się informację, że wypadek dotyczy zleceniobiorcy.

W praktyce zdarza się również, że w zakładzie prowadzone są dwa rejestry wypadków, jeden dla wypadków osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a drugi dla wypadków zaistniałych podczas wykonywania umów cywilnoprawnych.

Podstawa prawna

• art. 234; art. 304 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz.1320),

• art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1205),

• § 3 - § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1618),

• art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 266),

• § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 109, poz. 870),

• § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 14, poz. 80 ze zm.).

Halina Góralska

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.