Miliony na kształcenie bez barier trafią do Wyższej Szkoły Administracji w Stalowej Woli!

Image

Edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych, kształcenie bez barier to idee, które zdominowały edukację XXI wieku, docierając na wszystkie poziomy kształcenia, w tym również do uczelni wyższych. W ramach wsparcia działań mających na celu umożliwienie podejmowania studiów przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu „Uczelnia dostępna”, w którym jednym z laureatów została stalowowolska uczelnia. Wysokość otrzymanego dofinansowania to ponad 5 milionów złotych!

Celem projektu, podobnie jak w pierwszej edycji, jest wspieranie zmian organizacyjnych, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry akademickiej w zakresie zagadnień z pedagogiki specjalnej, a także finansowanie innych działań zapewniających dostęp do kształcenia wyższego osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym również likwidacja barier architektonicznych. „Uczelnia dostępna” to taka, w której postulat równego dostępu do edukacji jest w pełni realizowany we wszystkich kryteriach. Ideę tę będzie prężnie rozwijała w najbliższych latach Wyższa Szkoła Administracji.

- Konkurs nie należał do najłatwiejszych, na 88 złożonych wniosków tylko 33 zostały rozpatrzone pozytywnie, a wśród nich Wyższa Szkoła Administracji znalazła się na 24. miejscu. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę fakt, iż zostawiliśmy za plecami wiele znanych uniwersytetów oraz uczelni niepublicznych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ponad 5 milionów złotych! – cieszy się Dyrektor Filii w Stalowej Woli, mgr inż. Izabela Kiszka.

Dzięki otrzymanemu wsparciu uczelnia zostanie w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupione zostaną nowoczesne i zaawansowane platformy do zdalnej edukacji oraz nauki języków obcych, a także najnowocześniejszy system wirtualnego dziekanatu wspomagający obsługę administracyjną studentów i pracowników. Znaczna część pieniędzy zostanie przeznaczona na remont posiadanej infrastruktury współdzielonej z Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowane zostaną sanitariaty, pomalowane korytarze, uczelnia planuje również zakup 20 tablic interaktywnych, 30 nowoczesnych rzutników, 40 laptopów z oprogramowaniem przeznaczonych na potrzeby studentów oraz elektronicznego systemu służącego do organizowania telekonferencji i transmisji wykładów na żywo. Takie wyposażenie pozwoli na efektywne prowadzenie kształcenia na odległość. Projekt zakłada również finansowanie szkoleń doskonalących dla kadry akademickiej, których celem będzie poszerzanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej niepełnosprawności i funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a także zasad savoire-vivre wobec studentów z niepełnosprawnościami.

- Dzięki środkom z projektu „Uczelnia dostępna” będziemy mogli zatrudnić pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, który będzie wspierał studentów i dbał o realizację postulatu dostępności naszej uczelni. Większość z wnioskowanych pieniędzy trafi do Filii uczelni w Stalowej Woli. Jestem niezmiernie zadowolona z tego, że efekty naszej ciężkiej pracy, którą rozpoczęliśmy ponad rok temu zaczynają być widoczne. Jesteśmy nowoczesną i konkurencyjną uczelnią, jedyną niepubliczną w Bielsku-Białej i Stalowej Woli, której udało się pozyskać to dofinansowanie. Taki ogromny zastrzyk gotówki niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości kształcenia oraz zwiększenie dostępności i efektywności podejmowanych przez nas inicjatyw. Dzięki temu możemy w pełni realizować misję wyrównywania szans edukacyjnych– mówi prorektor uczelni, dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek.

Jak zapewniają władze WSA, osiągane sukcesy nie spowodują, że spoczną na laurach. Uzyskanie akredytacji ministerialnej dla kierunku pedagogika i oraz pozytywnej opinii PKA dla kierunku administracja mobilizuje do dalszych prac. Ciągle wyczekiwana jest decyzja w sprawie innowacyjnego w skali kraju kierunku przedsiębiorczość. W najbliższym roku zostaną jednak podjęte starania o uzyskanie dla Filii w Stalowej Woli akredytacji na kolejne kierunki, takie jak: psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, praca socjalna czy pedagogika specjalna. Wyższa Szkoła Administracji planuje na stałe wpisać się w historię i kulturę regionu stalowowolskiego, dbając o wysoki poziom kształcenia i umożliwiając mieszkańcom Stalowej Woli i okolicznych miejscowości podejmowanie studiów na różnych kierunkach tutaj na miejscu, w rodzinnym mieście. Wszystkich jeszcze niezdecydowanych zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów niestacjonarnych i podyplomowych uruchamianych w roku akademickim 2020/2021: https://www.wsa.stalowa-wola.plKomentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona