Wotum Zaufania i Absolutorium dla Zarządu Powiatu Niżańskiego

Image

Podczas obrad XXIV Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Przed udzieleniem absolutorium przeprowadzono debatę nad Raportem o stanie Powiatu Niżańskiego, po czym Rada Powiatu, 15 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się”, udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, radni zapoznali się z przedstawionymi przez Skarbnika Powiatu Niżańskiego Marię Bednarz sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2019 rok. Plan finansowy na koniec 2019 roku wynosił po stronie dochodów 74.466.623,18 zł, natomiast po stronie wydatków 74.466.623,18 zł. Wykonanie po stronie dochodów to kwota 79.669.692,29 zł (106,99 % planu), zaś wydatki zrealizowano w wysokości 70.448.944,35 zł (94,61 % planu), w tym majątkowe na kwotę 16.165.442,92 zł (22,95 % wydatków ogółem). Rok budżetowy 2019 zakończył się nadwyżką w wysokości 9.220.747,94 zł. Zadłużenie powiatu na koniec grudnia 2019 r. wynosiło 740.000 zł, tj. 0,93% w stosunku do dochodów wykonanych. W 2019 r. Zarząd Powiatu pozyskał z zewnętrznych źródeł dofinansowanie w wysokości 16.108.189,19 zł.

Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, należy wymienić m.in. przebudowę dróg powiatowych: Nr 1048R – Zdziary – Banachy w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica, DP Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Huta Nowa – Banachy, drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Żuk Stary – Gózd i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb

Ponadto wybudowano i zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy i Cholewiana Góra, zrealizowano budowę chodników przy drogach: Nr 1077R Rudnik ul. Kończycka, Nr 1037R w miejscowości Jarocin, Nr 1069R w m. Krzeszów i Nr 1083R w m. Krzywdy. Zrealizowano także wiele przedsięwzięć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, w tym m.in.: remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym, budowa windy osobowej wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przeznaczonym na potrzeby edukacyjne podopiecznych SOSW w Rudniku nas Sanem i zakup 20 – osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem.

Powiat Niżański oraz szkoły prowadzone przez Powiat nadal realizowały wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł.

Ponadto dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, Powiat przeznaczył kwotę blisko 5,3 mln zł.

Z troską i zaangażowaniem wspierany jest cały obszar społeczny, aktywizacja osób bezrobotnych, ochrona zdrowia, oświata, sport, kultura i promocja.

Warto podkreślić bardzo dobrą współpracę z samorządami gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, co przekłada się na szerszy wachlarz możliwości realizacji zadań.

Starosta podsumował wykonanie budżetu za 2019 rok: - Wykonany budżet osiągnął kwotę prawie 80 mln zł. Na tak dobrą sytuację, miała wpływ duża aktywność Zarządu w sferze pozyskiwania środków zewnętrznych. Podsumowując rok 2019 należy zaznaczyć, że to kolejny dobry rok, w którym zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę ponad 16,1 mln zł, co stanowi 1/4 wydatków ogółem. Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejny rok bez zaciągania kredytu, który zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 9,2 mln zł. Pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych i mnogości działań, Powiat osiągnął najniższy na przestrzeni ostatnich lat stan zadłużenia - 740.000 zł, zaś wskaźnik zadłużenia wyniósł 0,93 % i był najniższy w historii Powiatu. W 2019 roku Zarząd Powiatu pozyskał ze źródeł zewnętrznych dofinansowanie w wysokości 16,1 mln zł.

W dalszej kolejności obrad Sesji, Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku Tomasz Tryka przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego. Powiat posiada grunty bez działek pod drogami o powierzchni powyżej prawie 15 ha i wartości 1.852.370,99 zł oraz budynki i budowle o wartości blisko 75 mln zł – ich wartość wzrosła z tytułu prowadzonych i zakończonych inwestycji mostów i remontów. Wartość dróg i mostów, jako budowli, wynosi 285.828.921,01 zł – w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. nastąpił wzrost o ponad 12,5 mln zł z tytułu zakończonych inwestycji. Na koniec roku 2019 uzyskano prawo własności dla 1031 działek, w tym w okresie sprawozdawczym dla 168 działek. Wartość księgowa gruntów zajętych pod drogami na koniec roku 2019 stanowiła kwotę blisko 39 mln zł, natomiast w okresie sprawozdawczym przejęto te działki o wartości ponad 4 mln zł. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe. Wartość mienia na koniec 2019 roku stanowiła kwotę 448.188.691,54 zł.

Po zatwierdzeniu przez Radę przedstawionych sprawozdań, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasz Ludian, złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Rada Powiatu, 15 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego, doceniając tym samym wykonanie budżetu za 2019 rok.

Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował członkom Zarządu Powiatu za pracę na wielu posiedzeniach, liczne inicjatywy i działania. Wyraził wdzięczność Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że udało się zrealizować tak wiele zadań.

Realizacja tak wielu zadań dla dobra mieszkańców Powiatu, na różnych płaszczyznach życia społecznego, może być powodem do zadowolenia Zarządu Powiatu Niżańskiego, który przy pomocy wszelkich możliwych środków zabiega o to, aby Powiat rozwijał się i był bogatszy w naszych oczach.

Bogactwem Powiatu Niżańskiego jest komfort jazdy jego drogami, świadczona przez szpital opieka medyczna na wysokim poziomie, jakość nauczania i atrakcyjne oferty szkół, w połączeniu z systematyczną dbałością o estetykę otoczenia, wykorzystanie środków z Funduszu Pracy oraz innych źródeł, na wsparcie bezrobotnych i pracodawców ich zatrudniających (m. in. staże, dotacje na działalność gospodarczą i refundacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy), a także wielość działań z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, sportu, kultury i promocji.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =