Czy możliwe jest zatrudnienie nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Image

Nauczyciel zatrudniony od 11.09.2019 r. na podstawie art 10 ust.3 KN za zgodą kuratora oświaty. Czy umowa o pracę powinna być zawarta do 26.06.2020 czy 31.08.2020? Jeśli umowa powinna być do 26.06.2019 to jak przedstawia się sytuacja rozpoczętego stażu.

Kiedy wymagana jest zgoda kuratora

Nauczyciel powinien być zatrudniony do końca roku szkolnego. Przy czym zatrudnienie nauczyciela na podstawie art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela nie wymaga zgody kuratora. Zgoda ta jest wymagana w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, gdy nauczyciel posiada przygotowanie pedagogiczne, lecz nie posiada wymaganych kwalifikacji.

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który nie posiada przygotowania pedagogicznego

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego (art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela).W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego (art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj!

Jak wynika z powyższego, nauczyciel stażysta, który nie posiada przygotowania pedagogicznego i zobowiąże się je uzyskać w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, zatrudniany jest na okres roku szkolnego w celu odbycia stażu. Umowa o pracę powinna zostać zawarta na okres roku szkolnego - w tym przypadku od 11.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Polecamy Szkolenie ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów

Podstawa prawna

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.u. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 10 ust.2 i ust. 3.

Anna Trochimiuk

eLerneo.pl

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Kama

Zatem jeśli studia podyplomowe dające przygotowanie pedagogiczne trwają 3 semestry, to nauczyciel powinien być zatrudniony na 3 semestry? Czy na rok i znów na kolejny rok? Kiedy ma złożyć wniosek o rozmowę kwalifikacyjną?