Rodzaje zabezpieczeń kredytowych

Image

Każdy podmiot finansowy, który daje swoim klientom możliwość ubiegania się o kredyt, musi się zabezpieczać. Wynika to przede wszystkim z ryzyka kredytowego. W przypadku problemów ze spłatą zaciągniętego zobowiązania finansowego banki mogą stracić płynność finansową lub wiarygodność na rynku finansowym. Dlatego stosowanie odpowiednich zabezpieczeń jest tak istotne.

Głównym celem zabezpieczenia kredytowego jest zmniejszenie ryzyka udzielania tak zwanych trudnych kredytów. Rodzaj zabezpieczenia kredytu jest zawsze ustalany w oparciu o indywidualną sytuację konkretnego kredytobiorcy. Podmiot finansowy opiera się na określonych zasadach obowiązujących w zakresie windykacji takich zabezpieczeń. Dlatego wyróżnia się dwa ich typy, są to zabezpieczenia osobiste oraz rzeczowe. Bliżej przedstawił nam je przedstawiciel serwisu finansowego Banki24 – www.banki24.com.pl - Michał Pakuła.

Zabezpieczenia osobiste funkcjonują, kiedy dłużnik lub osoba trzecia ponoszą odpowiedzialność osobistą za spłatę zobowiązania finansowego. Rozumie się przez to, że ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem, obecnym oraz przyszłym. zabezpieczeniami osobistymi są poręczenia, gwarancje kredytowe oraz weksle własne In blanco. Pozostałe rodzaje zabezpieczeń osobistych nie odgrywają tak ważnej roli i wykorzystuje się je sporadycznie w ściśle określonych sytuacjach.

Najpopularniejszym typem zabezpieczenia jest weksel własny In blanco. Na tym dokumencie wypisuje się sumę wekslową oraz datę ważności. Kredytobiorca przekazuje go instytucji finansowej w momencie przyznania mu przez nią kredytu. Po spłacie zobowiązania weksel ten zostaje komisyjnie zniszczony lub przekazany wierzycielowi. Natomiast jeśli kredyt nie jest spłacony, dokument ten uzupełnia komisyjnie pracownik banku. Suma znajdująca się na wekslu stanowi pełną należność wobec banku i jest obliczona na dzień w którym weksel miał zostać spłacony.

Poręczenia udzielają najczęściej osoby fizyczne lub prawne, które swoim majątkiem gwarantują, że w przypadku braku spłaty kredytu przez kredytobiorcę, oni dokonają spłaty należności. Poręczyciel odpowiada za spłatę kredytu, a udzielone poręczenie jest nieodwołalne. W przypadku występowania kilku poręczycieli, każdy z nich ponosi pełną odpowiedzialność za spłatę zaciągniętego przez wierzyciela zobowiązania finansowego.

Gwarancji kredytowych udzielają głównie osoby prawny. Są nimi przedsiębiorstwa, instytucje oraz banki. Gwarantują one spłatę zobowiązania w przypadku braku tej spłaty przez kredytobiorcę. Zabezpieczenia rzeczowe nazywa się często zabezpieczeniami nierozerwalnie związanymi z konkretną rzeczą, która najczęściej stanowi część majątku wierzyciela. W przypadku braku spłaty kredytu, wspomniane zabezpieczenia może przejąć komornik. Wyróżnia się tutaj przewłaszczenie, hipotekę oraz zastaw.

Przewłaszczenie wiąże się ze zmianą właściciela. W okresie obowiązywania umowy kredytowej właścicielem rzeczy przewłaszczonych jest podmiot finansowy udzielający kredytu. Po zakończeniu spłaty zobowiązania własność wraca do kredytobiorcy. Przewłaszczone mogą być rzeczy ruchome, takie jak biżuteria, samochód czy sprzęt RTV.

Banki czasami korzystają z możliwości stosowania zastawu rejestrowego. Polega on na wpisaniu rzeczy, która jest przedmiotem zastawu do tak zwanego krajowego sądowego rejestru zastawów. Zastaw posiada jednak istotną wadę, jest kosztowny. Stosuje się go tylko w przypadku kredytów o dużej wartości.

Hipoteka stanowi podstawowe zabezpieczenie wszystkich dużych kredytów. Jako hipotekę rozumie się wpis wierzytelności do księgi wieczystej. Zapis ten pozwala podmiotowi finansowemu dochodzić roszczeń do nieruchomości z pierwszeństwem, przed wierzycielami osobistymi właściciela tej nieruchomości, gdy kredytobiorca nie reguluje swojego zadłużenia. W przypadku pożyczek hipotecznych główne zabezpieczenie pożyczki stanowi nieruchomość w postaci działki budowlanej, domu jednorodzinnego lub mieszkania.

Zabezpieczenia kredytowe pozwalają instytucjom finansowym na zmniejszenie ryzyka kredytowego. Kredytobiorca jest w ten sposób mobilizowany do spłaty zadłużenia. W przypadku dużych kredytów wykorzystuje się hipotekę oraz poręczenie. Mniejsze pożyczki mogą opierać się na zastawie lub wekslu. Ten rodzaj rozwiązania jest korzystny dla wielu potencjalnych kredytobiorców, którzy nie posiadają zdolności kredytowej. Mogą oni przedstawić osobę trzecią, która poręczy ich kredyt lub wziąć go pod zastaw budowanego domu czy zakupionego mieszkania.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.