NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Szkoła i studia »
Nowy Temat Odpowiedz
« 1 2 3
Szkoła TORUS i CBA,
Posty: 12
Dołączył: 12 Marz 2019r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 20 Marz 2019r. 07:51  
Cytuj
Dla tych, którzy nie mają czasu szukać - fragment raportu NIK o kształceniu w szkołach dla dorosłych.

Kontrolę przeprowadzono w pięciu publicznych szkołach dla dorosłych i 15 szkołach niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych6 dla dorosłych (z wyłączeniem szkół artystycznych i specjalnych),
na terenie pięciu województw (mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego)
oraz czterech właściwych terytorialnie starostwach powiatowych i jednym urzędzie miasta
na prawach powiatu. Szczegółowy wykaz jednostek kontrolowanych zawarto w załączniku nr 5.3.
do Informacji.
Kontrolę przeprowadzono od 27 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Badaniami kontrolnymi
objęto lata szkolne od 2013/2014 do 2015/2016, a także zdarzenia przed i po tym okresie, mające
znaczenie dla kontrolowanej działalności.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność kształcenia w kontrolowanych szkołach
dla dorosłych. W objętych kontrolą placówkach z ponad 20 tysięcy osób rozpoczynających naukę, ukończyło ją tylko 21 procent. Egzaminy zewnętrzne zdało niespełna 8 procent
słuchaczy, w tym maturę jedynie 2 procent16. NIK ustaliła, że wskaźniki zdawalności zarówno egzaminu maturalnego, jak i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w publicznych szkołach dla dorosłych były znacznie wyższe, niż w szkołach niepublicznych, które mają dominującą rolę w kształceniu osób dorosłych. Wskaźniki zdawalności świadczą o lepszej jakości kształcenia dorosłych w placówkach publicznych.
Przyjęte rozwiązania nie zapobiegają też zjawiskom patologicznym, w tym przede wszystkim wyłudzaniu dotacji przez część szkół niepublicznych. W 40 procentach skontrolowanych tego typu placówek stwierdzono nieprawidłowości polegające na zawyżeniu w sprawozdaniach liczby uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 procent obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu – co pozwalało na uzyskanie wyższej niż należna dotacji. W 20 procentach szkół skala nieprawidłowości wskazywała wręcz na możliwość popełnienia przestępstwa.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 12
Dołączył: 12 Marz 2019r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 20 Marz 2019r. 21:17  
Cytuj
Raport NIK - c.d

W 2016 r. z publicznych pieniędzy wydatkowano ponad 1,2 md zł na finansowanie szkół dla dorosłych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych przekazywane szkołom przez powiaty). Szkoły niepubliczne, które kształcą 4 na 5 dorosłych, otrzymują rocznie średnio ok. 3 tys. zł dotacji na każdego słuchacza, który uczęszcza na minimum połowę obowiązkowych zajęć w miesiącu (wymagane są własnoręczne podpisy słuchaczy na listach obecności).

Kluczem do otrzymania dotacji są podpisywane przez słuchaczy listy obecności. Od września 2014 r. w szkołach dla dorosłych wprowadzono wymóg potwierdzania przez słuchaczy własnoręcznym podpisem obecności na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych. Wymóg ten ma istotne znaczenie w kontekście przyznawania dotacji - przysługuje ona szkołom niepublicznym na każdego słuchacza, który uczestniczył w przynajmniej 50 proc. zajęć lekcyjnych w danym miesiącu.

Takie uwarunkowania sprzyjają nadużyciom. Różnego rodzaju nieprawidłowości związane z prowadzeniem list obecności stwierdzono w sześciu szkołach. Chodzi o fałszowanie podpisów na listach obecności (w dwóch szkołach niepublicznych), uzupełnianie list po odbyciu zajęć edukacyjnych albo składanie podpisów jeszcze przed ich przeprowadzeniem. Z ustaleń NIK, wynika, że trzy szkoły niepubliczne (spośród 15 skontrolowanych) mogły w ten sposób wyłudzić dotacje. NIK złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
« 1 2 3
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Szkoła i studia »