Zasady przyznawania dodatku na start dla nauczycieli

Image

Nauczyciel został zatrudniony po raz pierwszy w szkole od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. w celu odbycia stażu na nauczyciela kontraktowego. Wg najnowszych przepisów do końca września należy mu wypłacić 1000 zł na start. Jednak nauczyciel złożył wypowiedzenie dnia 19 września, chcąc rozwiązać stosunek pracy z dniem 30.09.2019 r. Czy należy mu wypłacić 1000 zł na start, wiedząc, że nie będzie kontynuował pracy w szkole?

Odpowiedź:

Tak. Nauczycielowi należy wypłacić dodatek na start, skoro rozpoczął staż. Informację o wypłacie dodatku należy zamieścić w świadectwie pracy.

Uzasadnienie:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
(art. 36 Kodeksu pracy).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo jego wielokrotność kończy się w sobotę (art. 30 Kodeksu pracy). W związku z tym, złożone w dniu 19.09.2019 r. wypowiedzenie z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, zakończy swój bieg 05.10.2019 r. Aby stosunek pracy zakończył się w dniu 30.09.2019 r. nauczyciel i dyrektor muszą zawrzeć porozumienie w tej sprawie na podstawie art. 36 par. 6 Kodeksu pracy, zgodnie z którym strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie to jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż (art. 53a ust. 1 i ust. 2 Karty Nauczyciela). Skoro nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego, należy wypłacić mu to świadczenie. Prawo do dodatku na start nie jest bowiem uzależnione od ukończenia stażu czy uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wiąże się jedynie z rozpoczęciem stażu.

Zapamiętaj!

Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia (at. 53 ust. 4 Karty Nauczyciela). W związku z tym, że jest to świadczenie jednorazowe, informacja o jego wypłaceniu powinna znaleźć się w świadectwie pracy. W świadectwie pracy zamieszcza się bowiem informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych dot. m.in. wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy.

Więcej porad prawnych dotyczących prawa oświatowego znajdziesz w portalu Wychowawca z klasą w dziale www.wychowawcazklasa.pl/prawo-oswiatowe-10.

Podstawa prawna:

• ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 53a,
• ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) - art. 36.
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1289)

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących

spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.