Miasto powierzy MZK pieczę nad Rupieciarniami

Image

Stosowna uchwała ma obowiązywać od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2043 r. W jednym z punktów będzie prowadzony punkt napraw.

Tworzenie Rupieciarni obowiązkiem gminy

To jedyny temat poruszany na sesji Rady Miasta zwołanej 8 maja 2019 roku. Dotyczy prowadzenia dwóch stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pn. Rupieciarnia. Pierwszy prowadzony jest przy ul. 1 Sierpnia, drugi- na ul. COP (ten funkcjonować ma wraz z kącikiem rzeczy używanych oraz punktem drobnych napraw.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie utworzenia i prowadzenia PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) jest zadaniem własnym gminy. Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Koszty tworzenia i utrzymania PSZOK pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gminy mogą tworzyć takie punkty z wykorzystaniem wszelkich form dopuszczalnych w świetle przepisów Ustawy o gospodarce komunalnej. Powierzenie Miejskiemu Zakładowi realizacji zadania w zakresie prowadzenia PSZOK ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., jako operator, złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie dla projektu pn. „Doposażenie linii technologicznej ZMBPOK w Stalowej Woli” w ramach działania 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi POIS 2014-2020, typ projektu: Inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kącik drobnych napraw

W ramach istniejącego PSZOK przy ul. COP 38 (Rupieciarnia II) planowane jest utworzenie kącika drobnych napraw, jako działanie zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko, co jest spójne z celami środowiskowymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego.

Zasady rozliczania pomiędzy spółką a gminą zostaną określone w umowie o świadczeniu usług w ogólnym interesie gospodarczym, gdzie będą zawarte zasady weryfikacji i kontroli rekompensaty z tytułu wykonywania przez Spółkę powierzonego zadania. Koszty tworzenia i prowadzenia PSZOK (wraz z kącikiem wymiany rzeczy używanych i punktem drobnych napraw) mają być pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczanych przez właścicieli nieruchomości).[/p]

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Jeje

Manekin pedał już na innej stronie o mieście zapytał o to samo co tutaj. Gejuch jeden.

~Wiosna

Masz na to dowody? Czy znowu tylko swoje fanaberie tu wylewasz.

~Klopp

To się trochę poruszaj, a nie całymi dniami hejtujesz przed komputerem. A duża rośnie.

manukun

Niestety dla ciebie, nie mieszczę się w rurki. Za to chętnie się dowiem, kiedy miasto zapłaci MZK zaległe miliony złotych za "darmowe" usługi świadczone przezeń na rzecz samorządu.

~Anoaano

Pedał manukun będzie tam chodził rurki sobie pozszywać. A tu na forum zapyta ile na to miasto wydało.