Szkoły Powiatu wykorzystały okres wakacyjny na przeprowadzenie remontów

Image

Czas wakacji, będący to dla jednych okresem odpoczynku, dla innych jest czasem wytężonej pracy, dzięki której poprawie ulegną warunki lokalowe, poprawi się bezpieczeństwo, komfort nauki i pracy w szkołach.

Jak co roku, również i w tym, wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Niżański, zakończyły bądź kończą ostatnie remonty i zabiegi odświeżające, które w znacznej części zostaną ukończone przed pierwszym powakacyjnym dzwonkiem, który po dwóch miesiącach wakacji, zabrzmi w poniedziałek 3 września. Wszelkie prowadzone inwestycje i remonty obejmowały nie tylko wnętrze obiektów szkolnych, ale również otoczenie szkół.

Całkowity koszt remontów to blisko 208 tys. zł. W poszczególnych szkołach, w 2018 roku, obejmowały one następujące prace.

W Liceum Ogólnokształcącym w Nisku za kwotę ponad 23 tys. zł przeprowadzono m. in. naprawę instalacji sanitarnej, roboty remontowe dwóch sal lekcyjnych polegające na położeniu nowych wykładzin podłogowych i pracach malarskich.

W Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, jeszcze w czasie minionego roku szkolnego, ale już w tym roku kalendarzowym, na przełomie luty/marzec 2018 r. przeprowadzono remont parkietów za kwotę 29 tys. zł.

W Zespole Szkół w Jeżowem przeprowadzono malowanie holu oraz 5 klasopracowni, a koszt remontu wyniósł ponad 6 tys. zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem od 30 lipca 2018 r. trwa remont i wymiana nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz studni chłonnych i drenaż dla wód opadowych w Ulanowie. Koszt remontu wyniesie prawie 96 tys. zł.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w 2018 roku zakres zadań remontowych objął m. in.: remont dźwigu i remont dwóch sal. Zadbano również o zagospodarowanie placu szkolnego (nasadzenia), w internacie dokonano wymiany drzwi, przeprowadzono czynności związane z doprowadzeniem do użytkowania samochodu Renault Kangoo II (otrzymanego, jako darowizna) a na boisku szkolnym został zainstalowany monitoring. Łącznie na remonty wydatkowano kwotę ponad 51 tys. zł

W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański, realizowane są, zgodnie z planem, również duże zadania inwestycyjne.

I tak, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dobiega końca realizacja zadania pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wykonywane działania polegają głębokiej termomodernizacji budynku szkoły RCEZ w Nisku m.in. poprzez: docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, instalacji CO, oświetlenia, obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji. Wysokość dofinansowania tej inwestycji z Unii Europejskiej wynosi 85% ich wartości.

Również w RCEZ, w chwili obecnej trwa II etap przebudowy nawierzchni placu przy szkole. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie oświetlenia terenu z okablowaniem oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Koszt inwestycji, której planowany termin zakończenia to wrzesień 2018 r., wyniesie 729 504,12 zł.

W budynku użyteczności publicznej w Ulanowie zakończono już prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”. W ramach przebudowy zamontowano okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonano tynkowanie wraz z malowaniem, podłogi, wycyklinowano i wylakierowano podłogę na sali gimnastycznej, wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi. Całkowity koszt środków przeznaczonych na przebudowę budynku wynosi 1 287 523,07 zł, z czego 60,09% wydatków kwalifikowanych to środki pozyskane z RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Ponadto za kwotę 132 471,26 zł ze środków własnych Powiatu w przebudowanym budynku w Ulanowie wykonano monitoring obiektu wraz z systemem alarmowym, balustrady schodowe oraz zamontowano platformy wewnętrzne, które pozwolą na swobodne przemieszczanie się uczniów niepełnosprawnych pomiędzy piętrami oraz wyrówna ich szanse na funkcjonowanie w środowisku szkolnym i społecznym.

W tym samym budynku zrealizowano również zadanie pod nazwą. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”, którego wartość wyniosła 1 268 610,20 zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania, m.in. wymienione okna, drzwi, instalację elektryczną i instalację centralnego ogrzewania oraz ocieplono ściany wraz ze stropami.

W czerwcu 2018 r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3 – torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku". Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. W roku 2017 wykonane zostały roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie usuwania gleby, podbudowa pod płytę boiska i bieżni, drenaż francuski, ogrodzenie boiska i nawierzchnię z kostki betonowej (dojście do boiska i trybun). W roku 2018 wykonana została nawierzchnia boiska, malowanie linii boisk, roboty ziemne dla osadzenia elementów wyposażenia boisk, elementy wyposażenia boiska do piłki ręcznej, elementy wyposażenia boiska do koszykówki, elementy wyposażenia boiska do siatkówki i tenisa, trybuny dwurzędowe z siedziskami, elementy małej architektury oraz roboty budowlane w zakresie elektryki.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 880 837,85 zł, w tym 424 678 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017.

W sierpniu 2018 roku rozpoczęła się budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Całkowity koszt zadania wyniesie 271 630,85 zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Niżańskiego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Planowany termin zakończenia zadania przewiduje się na koniec października 2018 r.

- Staramy się, aby każdego roku, w każdej szkole i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański, przeprowadzić prace remontowe lub inwestycyjne. Głównym ich celem jest podniesienie komfortu warunków nauczania oraz atrakcyjności otoczenia i bazy lokalowej szkoły – zauważa Starosta Niżański Robert Bednarz.

Ponadto, końcem lipca podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności przy: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem”. Koszt inwestycji wyniesie 187 805,31 zł, z czego 85 000 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

W ramach zadania zostaną wykonane trzy identyczne Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym: w Nisku, Jeżowem oraz w Rudniku nad Sanem. Będą one wyposażone m.in. w siłownie terenowe z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń fizycznych, strefy relaksu z ławkami, plenerowymi urządzeniami do gier planszowych i zielenią. Siłownie będą wyposażone w urządzenia: biegacz, twister i Koła Tai Chi.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański wykonywane będą jeszcze inne, bardzo ważne i potrzebne zadania inwestycyjne.

Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania na „Wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych przy budynku użyteczności publicznej w Ulanowie” W wyniku realizacji tego zadania zagospodarowane zostanie otoczenie wokół szkoły. Termin realizacji zaplanowano na październik 2018 roku.

Trwające prace budowlane w budynkach i otoczeniu obiektów szkolnych nie będą w żaden sposób zakłócały prawidłowego funkcjonowania szkół po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019.

Nie kryje zadowolenia z realizowanych zadań na obiektach edukacyjnych szkół prowadzonych przez Powiat Niżański Starosta Robert Bednarz, który mówi:

[p]- Zarząd Powiatu obecnej V kadencji dokłada wszelkich starań, aby dużo działo się w każdej szkole i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański, Cieszymy się, że nasi uczniowie i podopieczni mogą uczyć się i przebywać w wyremontowanych, odświeżonych obiektach, wokół których jest pięknie zagospodarowane otoczenie. Bo przecież w takim właśnie celu przeprowadzane są wszelkie prace remontowe lub inwestycyjne. Podniesienie komfortu warunków nauczania oraz atrakcyjności otoczenia i bazy lokalowej szkoły to zadanie bardzo ważne i konieczne do realizowania - podkreśla [/p

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.