Zebranie Przedstawicieli wybrało nową Radę Nadzorczą Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

Image

W czwartek 7 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku, uchwalono kierunki rozwoju działalności na rok bieżący i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci reprezentujący wszystkie grupy członkowskie oraz zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciel Banku Zrzeszającego Pan Mieczysław Maślanka – Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A.

Zebranych gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Kocój, który otworzył obrady ZP. Prezes Zarządu Banku Pan Stanisław Kłapeć przedstawił sprawozdanie z działalności Nadsańskiego Banku Spółdzielczego za 2017 rok, a Wiceprezes Zarządu Pani Elżbieta Kochan przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Pan Andrzej Kocój przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok oraz podsumował jej 4-letnią kadencję, dziękując wszystkim Członkom za rzetelną pracę.

Podczas Zebrania Przedstawicieli podjęto liczne uchwały. Zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok, udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu, podjęto uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz zysku z lat ubiegłych, jak również uchwalono kierunki rozwoju działania Banku na 2018 rok.

Istotnym punktem obrad były wybory nowej Rady Nadzorczej. Po dokonanej przez Komisję ds. odpowiedniości ocenie kandydatów na członków Rady, Zebranie Przedstawicieli wybrało 9-osobowy skład Rady Nadzorczej, której przewodniczącym został ponownie Pan Andrzej Kocój.

Obrady ZP zakończyło wystąpienie Prezesa Zarządu Stanisława Kłapeć, który skierował szczególne podziękowania do Rady Nadzorczej za czteroletnią, owocną współpracę. W imieniu Zarządu i pracowników złożył gratulacje nowo wybranej Radzie oraz wyraził przekonanie, że jej kadencja będzie okresem dalszego rozwoju Banku.

Artykuł sponsorowanyKomentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona